Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Valoració

Responsable

Sra.   directora de l'ISPC

Càrrec

presidenta de la Comissió de Valoració

Adreça
Carretera C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5
Població
08100  Mollet del Vallès
Telèfon
93 567 50 00
Fax
93 567 50 30

Funcions

Article 1. Objecte
Aquest Decret té per objecte crear i establir les distincions de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya adreçades a reconèixer especials mereixements, circumstàncies singulars o serveis prestats d'aquelles persones que, de manera individual o col·lectiva, han col·laborat amb l'Institut en les funcions de formació, estudi i recerca científica en l'àmbit de la seguretat o s'han distingit de manera destacada en aquests àmbits.

 
Article 2. Distincions
L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb la finalitat de reconèixer públicament l'esforç i la dedicació en l'exercici de les seves funcions o la seva col·laboració especial amb l'Institut, pot atorgar els tipus de distincions següents:
 • Individuals.
 • Col·lectives.
 
Article 3. Distinció individual
S'atorgarà la distinció individual a aquella persona que per la seva trajectòria professional hagi mostrat una especial dedicació en l'exercici de les seves funcions o la seva actuació hagi tingut una repercussió especial en relació amb l'activitat desenvolupada per l'Institut, que la facin mereixedora d'un reconeixement honorífic per les tasques realitzades.

 
Article 4. Distinció col·lectiva
S'atorgarà una distinció col·lectiva al grup de persones, a la institució o a l'empresa que hagi contribuït positivament i de manera especial al desenvolupament de les funcions que té encomanades o al creixement acadèmic i científic de l'Institut.

 
Article 5. Caràcter honorífic de les distincions
Les distincions que estableix aquest Decret tenen caràcter honorífic, sense que puguin generar cap tipus de dret econòmic.

 
Article 6. Proposta d'atorgament de les distincions
 • La proposta d'atorgament de la distinció correspon a la Comissió de Valoració que es reuneixi anualment a aquest efecte, la qual serà elevada a la Presidència de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya pel director o directora de l'Institut.
 • L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya prestarà el suport administratiu, tècnic i logístic necessari per al seu funcionament.
 • La Comissió de Valoració es regirà, quant al seu funcionament, pel que disposa la normativa vigent en matèria d'òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.
 • L'assistència a les reunions de la Comissió de Valoració no genera drets d'assistència o dietes.
 
Article 7. Concessió de les distincions
 • La concessió de les distincions s'efectua mitjançant una resolució del president o presidenta de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que s'ha de comunicar a les persones interessades.
 • La concessió d'una distinció dóna lloc al lliurament d'una medalla, un passador, un botó de solapa i un diploma, amb la forma i característiques establertes a l'annex d'aquest Decret.
 • En cas de mort la podran recollir el cònjuge o convivent supervivent o els hereus.
 
Article 8. Periodicitat de les distincions
Les distincions es concedeixen anualment, llevat que la Comissió de Valoració a què fa referència l'article 6 consideri una altra cosa.

 
Article 9. Revocació de l'acte d'atorgament de les distincions
 • Les distincions que atorga l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya poden ser revocades quan es produeixin fets que posin de manifest una conducta o actuació que comporti indignitat o demèrit de la persona o entitat guardonada.
 • Correspon al president o presidenta de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya revocar la distinció, a proposta de la Comissió de Valoració prevista a l'article 6 i amb l'audiència prèvia de la persona o entitat interessada, mitjançant resolució motivada que serà dictada en el marc d'un procediment administratiu instruït a aquest efecte.

Components

La Comissió de Valoració, que no constitueix un nou òrgan administratiu permanent de l'Institut, estarà presidida per la Direcció de l'Institut i integrada pels membres següents: 
 • Una persona membre del Consell de Direcció.
 • Una persona membre del Consell Pedagògic i Científic.
 • El cap o la cap de l'Escola de Policia de Catalunya.
 • El cap o la cap de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya.
 • El subdirector o la subdirectora general d'Administració i Suport Acadèmic.
 • El cap o la cap de l'Àrea d'Instructors de Policia.
 • El cap o la cap de l'Àrea d'Instructors i de Continguts en Riscos, Emergències i Protecció Civil.
 
La secretaria de la Comissió correspon a una persona funcionària de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, designada per la Direcció.


data actualització (15/06/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya