Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Executiva del Consorci Administració Oberta de Catalunya


Adreça
Carrer de Tànger, 98
Població
08018  Barcelona
Telèfon
93 272 25 00
Contacte
Adreça web

Funcions

 1. Aprovar els reglaments de règim intern.
 2. Aprovar la planificació anual d'activitats del Consorci.
 3. Aprovar el projecte de pressupost del Consorci.
 4. Aprovar les modificacions del pressupost quan, d'acord amb el que estableix les normes d'execució del pressupost, sigui competent per autoritzar i disposar la despesa.
 5. Aprovar la liquidació del pressupost anual.
 6. Actuar com a òrgan de contractació d'acord amb el que estableixin les normes d'execució el pressupost anual i sens perjudici de les delegacions que es puguin acordar.
 7. Aprovar els actes de disposició patrimonial com l'adquisició, l'alienació i el gravamen de béns immobles i de béns mobles consistents en instal·lacions integrants del seu patrimoni.
 8. Aprovar la memòria anual.
 9. Aprovar la relació de llocs de treball i l'organigrama del Consorci.
 10. Supervisar l'administració i els serveis del Consorci.
 11. Fixar les tarifes, taxes i els preus públics pels serveis que presti el Consorci.
 12. Exercir les altres funcions que no estiguin assignades expressament per aquests Estatuts a altres òrgans del Consorci i les que li delegui el Consell General.
 13. Determinar la modalitat de control intern de la gestió economicofinancera.

La Comissió Executiva del Consorci és l'òrgan superior de direcció i govern dels organismes o entitats que per a l'exercici de les funcions i activitats el Consell General pugui crear d'acord amb l'establert a l'article 11.5.d) d'aquests Estatuts.


Components

 1. La Comissió Executiva és l'òrgan col·legiat de direcció executiva del Consorci.
 2. La Comissió Executiva del Consorci està formada per sis membres, dels quals quatre ho són en representació de l'Administració de la Generalitat i dos, en representació del Consorci Localret. Els membres de la Comissió Executiva són nomenats entre els membres del Consell General.
 3. La presidència de la Comissió Executiva és exercida per la persona titular de la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, i la vicepresidència, per la persona que designi el Consorci Localret.
 4. El/la director/a gerent del Consorci assistirà a les reunions amb veu però sense vot.
 5. La secretaria de la Comissió Executiva és exercida per un vocal del mateix òrgan o per un funcionari de l'administració a la qual està adscrit el Consorci. El/la secretari/ària serà nomenat/ada per la presidència.
 6. A les reunions de la Comissió Executiva poden assistir, a petició de la presidència, altres persones que, pels seus coneixements específics, puguin assessorar en els continguts de determinats punts de l'ordre del dia.

 
data actualització (25/10/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya