Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Rector de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya


Adreça
Carrer de Girona, 20
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 567 23 23

Funcions

El Consell Rector és l'òrgan de deliberació, consulta, seguiment, participació i aprovació de les activitats de l'Escola.

Correspon al Consell Rector:

 1. Aprovar l'avantprojecte de pressupost.
 2. Aprovar els criteris per a determinar els drets de matrícula i, si s'escau, de les exempcions.
 3. Aprovar el projecte de taxes.
 4. Aprovar els barems reguladors de les remuneracions de les activitats docents.
 5. Aprovar el pla d'activitats, els plans d'estudis i l'avantprojecte del Pla Anual de Formació dels Funcionaris.
 6. Proposar l'estructura orgànica de l'Escola i la plantilla del seu personal.
 7. Aprovar els criteris que han d'informar la cooperació amb altres entitats.
 8. Aprovar la memòria anual.
 9. Seguir l'execució del pla d'activitats i del pla anual de formació de funcionaris.
 10. Aprovar l'avantprojecte del reglament interior i sotmetre'l a la decisió del Consell Executiu.
 11. Deliberar i informar sobre els assumptes que el president/a li sotmet, a proposta del director/a o d'un terç dels membres del Consell.
 12. Proposar les actuacions que afavoreixin el bon compliment de les funcions de l'Escola.

El Consell Rector es reuneix en sessió ordinària almenys un cop cada trimestre lectiu i en sessió extraordinària sempre que ho decideixi el seu president o ho demana la tercera part dels seus membres.


Components

Són membres del Consell Rector:

 1. El president/a de l'Escola, que el presideix.
 2. El director/a general de Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, com a vicepresident/a del Consell.
 3. El director/a general d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
 4. El director/a general d'Universitats.
 5. El director/a de l'Escola.

També són membres del Consell Rector les persones següents nomenades pel conseller/a competent en matèria de funció pública:

 1. Tres escollides entre els alts càrrecs dels diferents departaments de la Generalitat.
 2. Set representants de les entitats associatives dels ens locals legalment constituides a Catalunya, a proposta d'aquestes.
 3. Cinc representants dels sindicats i les associacions de funcionaris més representatius a Catalunya en l'àmbit de l'Administració pública, a proposta d'aquests.
 4. Un representant de cadascuna de les universitats de Catalunya, a proposta d'aquestes.
 5. Sis experts de prestigi reconegut en el camp de l'Administració pública.

El conseller titular del Departament al qual s'adscriu l'Escola, nomena un secretari de l'Escola, que assumeix les funcions de secretari del Consell Rector, i que assisteix a les seves renions amb veu i sense vot.

El nomenament ha de recaure en una persona que tingui la condició de funcionari públic de la Generalitat de Catalunya.

 
data actualització (14/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya