Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist del terme municipal de Badalona

Responsable

Sr.   Francesc López Guardiola

Càrrec

gerent del Consorci urbanístic

Adreça
Plaça de la Vila, 1
Població
08911  Badalona
Telèfon
93 483 29 08

 

NIF

Q-0801879-H

 

Funcions

El Consorci té com a objecte dur a terme el desenvolupament i execució urbanístics de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, segons queda definida aquesta figura a l'apartat 1 de la disposició addicional vint-i-unena del Text refós de la Llei d'urbanisme, consistent en l'actuació urbanística de promoció de sòl per a usos predominantment residencials, i promoure la construcció dels equipaments previstos en el marc del Pla director urbanístic que l'ordena.
El  Consorci té les funcions següents:
a) Coordinar l'actuació dels ens consorciats en l'exercici de les seves competències.
b) Ser l'Administració urbanística actuant d'acord amb el que estableix la legislació urbanística.
c) Impulsar, i si escau, executar, directament o a través del procediment que s'estableixi, les determinacions establertes pel Pla director urbanístic, tant pel que fa a l'ordenació com a les obres d'urbanització necessàries per al desenvolupament dels sectors.
d) Redactar, tramitar, aprovar i executar els projectes d'urbanització complementaris, sempre que s'escaigui.
e) Encarregar-se, sempre que s'escaigui i així s'acordi, de la construcció dels equipaments previstos en el Pla director urbanístic corresponent, que s'haurà de dur a terme simultàniament amb la urbanització de les àrees.
f) Fixar per a l'execució urbanística d'aquestes ARE el sistema d'actuació i la modalitat d'aquest que, per raó de les circumstàncies concurrents, permeti emprendre amb celeritat l'actuació urbanitzadora, en cas que es tracti d'una determinació no inclosa al Pla director corresponent, així com, si s'escau, modificar el sistema d'actuació o la seva modalitat, d'acord amb el que disposa l'article 119.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme. Redactar, tramitar, aprovar i executar els instruments de gestió que correspongui.
g) Establir els criteris i els mecanismes de gestió i finançament dels diferents projectes d'infraestructures o de serveis.
h) Liquidar i recaptar les quotes que siguin exigibles als propietaris de sòl per a la urbanització i gestió dels sectors, si s'escau.
i) Totes aquelles altres funcions pròpies de la seva condició d'administració actuant dels sectors i aquelles que siguin necessàries per al compliment de l'objecte del Consorci.

 


Components

El Consorci està participat per l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Badalona. Correspon a l'Institut Català del Sòl el 51% dels totals drets i obligacions. Correspon a l'Ajuntament de Badalona el restant 49% dels totals drets i obligacions. 

El Consorci es regeix pels òrgans de govern següents: 

a) El Consell General.

b) La Comissió Executiva, que es configura com a òrgan de creació potestativa.

c) La Presidència.

d) La Vicepresidència.

 data actualització (04/04/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya