Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Control del Pla de pensions d'ocupació de promoció conjunta de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya


Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona

Funcions

a) Supervisar el compliment de les clàusules del Pla en tot allò que es refereix als drets de les persones partícips, partícips en suspens i beneficiàries.

b) Solucionar l'actuari/ària o actuaris/àries que hagin de certificar la situació i dinàmica del Pla, així com la resta d'experts que hagin d'intervenir en el desenvolupament del Pla.

c) Nomenar els i les representants de la Comissió de Control del Pla en la Comissió de Control del Fons de Pensions a la qual estigui adscrita.

d) Modificar aquest Pla de pensions en els casos i segons el procediment establert en aqustes especificacions, així com rebre les modificacions realitzades en el Pla mitjançant la nogociació col·lectiva d'eficàcia general.

e) Proposar i, si és el cas, acordar les modificacions que consideri pertinents sobre aportacions, prestacions o atres variables, derivades de les revisions actuarials requerides per la normativa de plans i fons de pensions, en els casos i conforme als procediments que estableixen aquestes especificacions.

f) Supervisar l'adequació del saldo de compte de posició del Pla en el Fons de pensions als requeriments del règim financer del mateix Pla, així com l'estricte compliment per les entitats gestora i dipositària de les seves obligacions envers als interessos de les persones partícips i beneficiàries del Pla, de conformitat amb els contractes que a aquest efecte s'estableixen.

g) Representar judicialment i extrajudicialment els interessos de les persones partícips i beneficiàries del Pla davant el Fons de pensions, les entitats gestora i dipositària i, en general, davant qualsevol tercer, siguin persones físiques o jurídiques.

h) Acordar la mobilització del compte de posició del Pla a un altre fons en els supòsits previstos legalment.

i) Atendre i resoldre les consultes i reclamacions que li formulin les persones partícips i beneficiàires i instar, si s'escau, allò que  sigui procedent davant el Fons de pensions o davant l'entitat gestora.

j) Acordar l'acabament del Pla de conformitat amb el que estableix l'article 43 d'aquestes especificacions.

k) Seleccionar l'entitat asseguradora que, enventualment, pugui cobrir les prestacions definides del Pla i les que siguin pagadores en forma de renda assegurada.

l) Admetre els drets consolidats de les persones partícips provinents d'altres plans de pensions, sempre que es reuneixin els requisits establerts a l'efecte.

m) Acordar la presència en les reunions de qualsevol assessor/a partícip, beneficiari/ària a tercera persona necessària per esclarir els temes a tractar.

n) A fi de portar a terme un exercici correcte de les seves funcions, la Comissió de Control del Pla rebrà trimestralment un informe de gestió, amb el desglossament de l'evolució i increment patrimonial del període, que reflectirà la quantia individualitzada d'aportacions, les mobilitzacions del drets consolidats integrats voluntàriament per les persones partícips del Pla i les prestacions: les altes, les baixes, el balanç de situació, la cartera d'inversions amb els moviments detallats, així com tots els aspectes que oportunament s'acordin.

o) Seleccionar l'entitat asseguradora que, si és el cas, hagi d'assegurar la responsabilitat civil dels membres de la Comissió de Control.

p) Decidir les altres qüestions sobre les quals les disposicions generals aplicables i aquestes especificacions li atribueixen competència.

 


Components

Composició de la comissió de control:

  1. La Comissió de Control s'ajustarà al sistema de representació conjunta que preveu el Text refòs de la Llei de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, i la seva normativa de desenvolupament, i restarà constituïda inicialment per 20 membres, 10 dels quals ho seran en representació del col·lectiu de persones partícips i beneficiàries i els 10 restants en representació conjunta de les entitats promotores. Els representants de les persones partícips tindran la representació de les persones beneficiàries.
  2. La incorporació futura d'una nova entitat al Pla no alterarà la composició de la Comissió de Control.
  3. En el cas que en el desenvolupament del Pla de pensions, aquest quedi sense persones pertícips, la seva representació l'assumiran les persones beneficiàries.

Presidència i secretaria:

  1. En la reunió de nomenament i de presa de possessió de la Comissió s'escollirà entre els seus membres les persones que ostentaran la presidència i la secretaria. La presidencia serà escollida entre la representació de les persones partícips i la secretaria, entre la representació del promotor. La Comissió de Control designarà les persones que ostentaran la vicepresidència, entre els representants de les entitats promotores, les quals substituiran en cas d'absència la presidència i a la secretaria, respectivament.
  2. Correspon a la presidència represntar legalment la Comissió de Control i convocar, presidir i dirigir les reunions de la Comissió, així com fer executar els acords que aquesta adopti. Pot delegar aquesta darrera facultat amb caràcter general o particular.
  3. Correspon a la secretaria redactar le actes de les reunions de la Comissió de Control. Aixó matiex, portar-ne els llibres, lliurar-ne els certificats i comunicar-ne les decisions de la Comissió amb el vistiplau de la presidència. És la persona receptora de les sol·licituds, les reclamacions, les peticions de comptes i d'altres peticions, notificacions o informacions que es puguin o hagin de ser presentades a la Comissió en virtut d'aquestes normes. En qualsevol cas, la Comissió de Control haurà d'elaborar i custodiar les actes i hauran de mantenir-se a disposició de la Dirección General de Seguros y fondos de Pensiones.

 
data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya