Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Interdepartamental d'Administració i Personal (CIAP)

Responsable

Sra.   Annabel Marcos i Vilar

Càrrec

Presidenta

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona

Funcions

Funcions:

a) Proposar projectes de millora i altres actuacions en matèria de funció pública, com a treball o actuació prèvia a la Comissió Tècnica de la Funció Pública i sense perjudici de les que s'adoptin en el si de la Comissió de Coordinació Interdepartamental.

b) Coordinar i, quan s'escaigui, homogeneïtzar els criteris d'actuació que s'han d'executar per part dels òrgns competents de cadascus dels departaments, en aplicació de la normativa i dels òrgans superiors en matèria de personal.

c) Servir de mitjà de comunicació entre la Secretaria d'Administració i Funció Pública i els òrgans competents de cada departament en les matèries pròpies de la Comissió, establint un marc que permeti informar als respectius representants departamentals de les propostes i de les actuacions que els poden afectar i, a la vegada, reclamant-ne, que sigui oportú, el seu pronunciament.

d) Assessoriar i emetre informe en relació a les qüestions que en matèria de personal es puguin plantejar, quan així ho sol·liciti qualsevol dels departaments representants o òrgans amb competències sobre les matèries pròpies de la Comissió, sense perjudici de l'informe que en el seu cas, hagin d'emetre, amb caràcter preceptiu, altres òrgans d'acord amb la normativa vigent.

e) Coordinar, informar i impulsar la gestió de les plantilles de personal i avaluar-ne els seus resultats.

f) Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada per la persona titular del Departament competent en matèria d'Administració i funció pública, per la Comissió Tècnica de la Funció Pública o per la Comissió de Coordinació Interdepartamental.

Funcionament i periodicitat de les reunions:

a) El funcionament de la CIAP es regeix per les normes de règim interior que aprovi la mateixa Comissió i, en el seu defecte, li és d'aplicació la normativa vigent que regula el funcionament dels òrgans col·legiats.

b) La CIAP es reuneix de manera ordinària una vegada al més i de manera extraordinària quan ho consideri necessari el/la secretari/ària general d'Administració i Funció Pública, per pròpia iniciativa o a proposta de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, de la Comissió de Coordinació Interdepartamental o d'algun o alguns dels representants departamentals que en són membres.

c) Grups de treball de suport i assistència. Quan s'estimi convenient per les matèries a tractar, la CIAP pot decidir la creació de gurps de treball per tal de realitzar els informes o les propostes que els siguin encomanats que s'han d'elevar a la Comissió.

 

 


Components

a) El/la secretari/ària general d'Administració i Funció Pública, que exerceix la presidència.

b) El/la director/a general de Funció Pública, que ostenta la vice-presidència de la Comissió.

c) Els/les directors/es de Serveis de cada Departament i en aquells departaments que no hi hagi aquest òrgan el/la respresentant designat/ada pel/per la secretari/ària general entre les persones titulars dòrgans que exerceixen responsabilitats en matèria de personal.

d) Un/a respresentant de la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració.

e) Un/a representant de la Direcció General de Pressupostos.

f) Un/a representant de la Intervenció Delagada de la Generalitat.

g) Un/a representant del Gabinet Jurídic de la Generalitat.

h) Un/a representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

i) El/la ssecretari/ària que actua amb veu i sense vot i és designat/ada pel/per la secretari/ària general d'Administració i Funció Pública, d'entre els funcionaris del departament competent en matèria d'Administració i funció pública.

A les reunions de la CIAP hi poden assistir, amb veu però sense vot, llevat que actuïn per delegació d'un membre nat en absència d'aquest, les persones, per raó de matèries que siguin objecte de tractament, consideri oportú cadascun dels/de les representants departamentals, fins a un màxim d'una persona per departament.

Igualment, poden assistir a les reunions, amb veu però sense vot, els membres que designi el/la secretari/ària general d'Administració i Funció Pública que estimi convenient, d'entre els òrgans adscrits directament o als centres directius que en depenen, per raó de les matèries que es tractin.
data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya