Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Currículum i Personalització

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maite Aymerich i Boltà

Càrrec

directora general de Currículum i Personalització

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
null / 93 400 69 00

Funcions

a) Organitzar i ordenar el currículum de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, d'acord amb un model competencial, centrat en l'alumne, i a favor de l'èxit educatiu de tothom.
b) Concretar les competències bàsiques dels diferents àmbits i nivells de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat i desenvolupar-ne els continguts.
c) Impulsar i avaluar estratègies metodològiques, curriculars i organitzatives que afavoreixin l'èxit educatiu i la personalització dels aprenentatges per a tots els alumnes.
d) Definir les pautes i els criteris d'avaluació per acompanyar i millorar el procés d'aprenentatge de tots els alumnes.
e) Potenciar i consolidar el model plurilingüe i intercultural del sistema educatiu no universitari.
f) Impulsar i definir accions que contribueixin a la internacionalització dels centres educatius.
g) Orientar l'acció educativa dels centres educatius que imparteixen l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat.
h) Establir criteris a totes les etapes educatives en relació amb les mesures i els suports per proporcionar una atenció educativa inclusiva que garanteixi la igualtat d'oportunitats a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
i) Proposar i avaluar, d'acord amb la Inspecció d'Educació, projectes de centres de titularitat del Departament d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat.
j) Impulsar estratègies que afavoreixin la continuïtat i la coherència pedagògica i curricular entre centres que imparteixen diferents nivells educatius.
k) Promoure estratègies de lideratge pedagògic i d'aprenentatge entre iguals a favor de la millora contínua.
l) Determinar les necessitats de formació del professorat i personal d'atenció educativa dels centres i serveis educatius, en coordinació amb la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital i la Direcció de Serveis.
m) Actuar de manera coordinada amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya per garantir una atenció educativa de qualitat a tots els alumnes del sistema educatiu català que els garanteixi el ple desenvolupament personal, professional i social al llarg de la vida.
n) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (20/11/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya