Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Innovació, Digitalització i Recerca Educativa

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Cuevas Expósito

Càrrec

director general d'Innovació, Digitalització i Recerca Educativa

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Impulsar i aplicar polítiques per augmentar les oportunitats dels estudiants en l'assoliment de l'èxit educatiu en el marc de l'educació del segle XXI.
b) Dirigir el desplegament de la innovació pedagògica i la transformació educativa, de les mesures de suport i reconeixement de centres i de docents, i de l'avaluació, difusió i transferència corresponents.
c) Definir els elements bàsics per a la creació, organització i recursos dels centres formadors i dels centres de referència educativa.
d) Determinar les necessitats de formació, supervisar-ne el disseny i l'execució i avaluar els resultats de la formació del professorat i els serveis educatius, en coordinació amb la Direcció General de Currículum i Personalització.
e) Impulsar les estratègies de desenvolupament professional del professorat, el treball en xarxa, la formació en el centre, la transferència i l'avaluació de l'impacte de la formació permanent.
f) Definir les línies generals d'actuació, pautes de funcionament i criteris d'avaluació dels serveis educatius, coordinar les actuacions impulsades per les diverses unitats administratives i promoure la transformació i l'adaptació a les necessitats dels centres i del sistema educatiu.
g) Proposar directrius i mesures per fomentar l'èxit educatiu, el retorn i la continuïtat formativa de tot l'alumnat.
h) Promoure la creació de centres de noves oportunitats i la transformació dels centres d'adults, connectant els aprenentatges escolars, reglats i formals, amb els no reglats i informals, amb la perspectiva de l'aprenentatge al llarg de la vida.
i) Impulsar la cultura digital com a agent de transformació de la realitat educativa.
j) Fomentar la cultura i les competències digitals i l'ús educatiu de les tecnologies digitals en totes les etapes i ensenyaments, com a instruments per a l'aprenentatge al llarg de la vida.
k) Determinar les directrius respecte a l'ús, desplegament i impacte de les tecnologies digitals en els centres educatius de Catalunya.
l) Proposar els criteris sobre equipaments, infraestructures i serveis digitals als centres educatius i supervisar-ne la gestió.
m) Impulsar estratègies i plans d'actuació per a l'avaluació i acreditació de la competència digital de professors i d'alumnes.
n) Definir i impulsar estratègies que situïn els centres educatius com a autèntic motor de canvi i transformació del sistema.
o) Fomentar noves modalitats de formació per a l'adquisició de competències clau per al segle XXI.
p) Impulsar la recerca educativa amb l'establiment de polítiques d'avaluació de processos i d'impacte per obtenir models escalables i de transferència a diferents realitats educatives.
q) Promoure la recerca i l'avaluació de polítiques educatives, i impulsar la difusió i la transferència de coneixement.
r) Impulsar estratègies i plans conjunts d'actuació amb altres administracions, universitats, entitats i altres institucions per a la formació, la innovació, l'èxit escolar, les noves oportunitats i l'ensenyament al llarg de la vida.
s) Impulsar estratègies que afavoreixin la coordinació i l'intercanvi de coneixement amb les universitats catalanes, tot afavorint sinergies de col·laboració i lideratge compartit, en projectes comuns de recerca, d'avaluació i transferència.
t) Establir contactes i xarxes d'intercanvi amb institucions internacionals referents en l'àmbit de la recerca en educació i avaluació basada en evidències.
u) Establir mecanismes de col·laboració continuada amb la futura Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació. Nodrir l'Agència amb evidències científiques provinents de la recerca per a la presa de decisions educatives.
v) Mesurar la innovació i instaurar una cultura de l'avaluació, a partir de la presa de decisions polítiques en evidències que provinguin de la recerca educativa.
w) Identificar les innovacions que es donen en el marc dels diferents àmbits del sistema educatiu (professorat, centre educatiu i institució) i construir mètriques per examinar la relació entre la innovació i l'impacte que té en els resultats acadèmics.
x) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (01/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya