Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Rector (IDECE)

Funcions

a) La planificació general de l'activitat de l'Institut.
b) L'elaboració i l'aprovació del pla plurianual d'actuacions de l'Institut i dels projectes específics que s'acordi engegar en cada moment.
c) L'aprovació anual d'una memòria sobre la gestió i del projecte de pressupost.
d) L'aprovació de la plantilla de personal de l'Institut.
e) L'aprovació del Reglament de règim interior.
f) El seguiment del Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada.

Components

a) La presidència, que recau en un conseller o consellera de la Generalitat.
b) La vicepresidència primera, escollida pel Consell Rector entre els o les representants dels consells comarcals.
c) La vicepresidència segona, designada pel president o presidenta entre les persones representants de la Generalitat.
d) El director o directora, que actua com a secretari o secretària, amb veu però sense vot.
e) Una persona en representació de cada grup parlamentari.
f) Fins a un màxim de cinc membres determinats pel Govern en representació de la Generalitat.
g) Dos representants per cadascun dels consells comarcals.
h) Dos representants de la societat civil, proposats pel Consell Assessor d'entre els membres que la hi representen.

data actualització (13/12/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya