Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell General de Participació (ACT)

Funcions

És l'òrgan de participació, consulta, debat i proposta de les administracions competents i dels sectors privats vinculats directament o indirecta amb el turisme a Catalunya. 

Les funcions del Consell General de Participació són les següents: 

a) Assessorar el departament competent en matèria de promoció del turisme de Catalunya, assegurant la incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en aquesta tasca. 

b) Debatre i informar sobre la proposta de programa d'actuació, d'inversions i de finançament de l'Agència Catalana de Turisme abans de la seva aprovació. 

c) Debatre i informar sobre la proposta de pressupost d'explotació i de capital de l'Agència Catalana de Turisme abans de la seva aprovació. 

d) Formular propostes i recomanacions en matèria de promoció del turisme de Catalunya, vetllant per la visualització de les aportacions de les dones en aquest àmbit. 

e) Emetre informes i atendre les consultes que li sol·liciti el president o presidenta de l'Agència Catalana de Turisme. 

f) Debatre els comptes anuals i la liquidació de pressupost de l'Agència Catalana de Turisme i informar-ne abans que s'aprovi. 

g) Exercir les funcions que li siguin atribuïdes o encomanades pel president o presidenta de l'Agència Catalana de Turisme.


Components

El Consell General de Participació està integrat per les següents persones membres i atén a criteris de paritat en la seva designació sempre que no ho sigui per motiu del seu càrrec, vetllant, en tot cas, per la presència de persones expertes amb formació en gènere. 

Està integrat:

a) El president o presidenta.

b) El vicepresident o vicepresidenta.

c) El director o directora de l'Agència Catalana de Turisme.

d) Deu persones del departament competent en matèria de turisme, designades pel conseller o consellera de l'esmentat departament.

e) Els directors o directores dels diferents serveis territorials del departament competent en matèria de turisme.

f) Una persona designada per cadascun dels departaments competents en matèria de: política territorial, medi ambient, habitatge, agricultura, salut, treball, cultura;, mitjans de comunicació, acció social i ciutadania, afers exteriors, esports, universitats, i consum, designades pel conseller o consellera competent en les respectives matèries.

g) Una persona designada per cadascuna de les següents entitats de promoció turística de caràcter territorial: Consorci de Turisme de Barcelona, Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona, Patronat de Turisme Costa-Brava-Girona, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Ens de Promoció Turística d'era Val d'Aran.

El Consell General de Participació podrà admetre, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de Turisme, la incorporació de persones designades per entitats de promoció turística de caràcter territorial que siguin d'interès, sempre que es constitueixin en patronats de marques turístiques territorials reconegudes a l'efecte pel departament d'adscripció de l'Agència, amb la validació prèvia del Consell de Direcció.

h) Persones designades dels següents col·lectius interessats en l'activitat turística:

Una persona designada per cadascun dels col·lectius i entitats següents: el sector empresarial de les agències de viatges a Catalunya, el sector empresarial dels establiments de càmping a Catalunya, el sector empresarial de les estacions d'esquí i de muntanya a Catalunya, el sector empresarial de les estacions nàutiques a Catalunya, el sector empresarial dels parcs aquàtics a Catalunya, les associacions i col·lectius professionals de turisme, el sector empresarial d'establiments hotelers a Catalunya, el sector empresarial dels balnearis de Catalunya; el sector empresarial dels apartaments turístics, el sector empresarial dels establiments de restauració a Catalunya, el sector empresarial dels establiments de turisme rural a Catalunya, el sector empresarial dels camps de golf de Catalunya, els centres recreatius turístics existents a Catalunya, la xarxa d'equipaments culturals reconeguts com a recursos turístics essencials per la Llei de turisme, el sector d'intermediació d'habitatges d'ús turístic, el sector empresarial del comerç, el sector del transport viari dels viatges a Catalunya, el sector empresarial dels ports esportius i clubs nàutics, el Consell Interuniversitari de Catalunya en representació de les universitats del sistema universitari de Catalunya que imparteixin estudis de turisme en centres docents propis o adscrits.

 

Dues persones designades per cadascuna de les entitats següents: entitats municipalistes de Catalunya, entitats sense ànim de lucre que agrupin empreses o associacions d'empreses interessades en l'activitat turística, de conformitat amb l'article 10 d'aquests estatuts; sindicats de treballadors més representatius del sector turístic a Catalunya; Consell de Persones Consumidores de Catalunya.

Quatre persones designades pel Consell General de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, amb una distribució territorial equitativa.

i) Un secretari o secretària amb veu però sense vot.data actualització (29/04/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya