Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Turisme

Funcions

El Consell de Direcció és l'òrgan de decisió, direcció i control de l'activitat de l'Agència Catalana de Turisme. 

Les funcions del Consell de Direcció són les següents: 

a) Establir les directrius generals d'actuació de l'Agència de conformitat amb els objectius generals de política turística del Govern de la Generalitat i els objectius de la Llei de l'Agència.

b) Aprovar el programa d'actuació, d'inversions i de finançament.

c) Aprovar el pressupost d'explotació i de capital.

d) Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal.

e) Aprovar el contracte programa.

f) Aprovar el PAO.

g) Proposar al departament competent en matèria de turisme l'aprovació, el desplegament i l'execució de mesures de promoció del turisme.

h) Aprovar el Pla de màrqueting que formulin els òrgans tècnics de l'Agència.

i) Fixar els límits d'autorització de despesa i pagaments que corresponen al director.

j) Aprovar els comptes anuals i la liquidació del pressupost.

k) Aprovar els convenis de col·laboració a què es refereix l'article 13.2 de la Llei de l'Agència.

l) Informar la proposta de nomenament del director de l'Agència, a proposta del president o presidenta.

m) Informar la proposta de nomenament de les persones membres del Consell General de Participació formulada per les entitats que hi participen, atenent a criteris de paritat en la seva composició i amb conformitat a les previsions de l'article 8.4.

n) Exercir totes les altres funcions inherents a aquests Estatuts que no estiguin expressament atribuïdes a un altre òrgan de l'Agència.


Components

El Consell de Direcció està integrat per les següents persones membres:

a) El president o presidenta.

b) El vicepresident o vicepresidenta.

c) El director o directora de l'Agència Catalana de Turisme.

d) Una o més persones del departament competent en matèria de turisme.

e) Una persona a proposta del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona

f) Una persona a proposta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

g) Una persona a proposta del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

h) Una persona a proposta del Consorci Turisme de Barcelona.

i) Una persona a proposta de l'Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona.

j) Una persona a proposta d'entre la resta d'entitats més representatives de promoció turística de caràcter territorial.

k) Fins a cinc persones a proposta del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, representatives de les empreses turístiques d'allotjament, de restauració i de mediació i de la resta de principals branques del sector turístic.

l) Una o més persones a proposta de les entitats sense ànim de lucre a què es refereix l'article 6.4 de la Llei de l'Agència.

m) Un secretari o secretària amb veu però sense vot. 

Les persones membres del Consell de Direcció són nomenades pel conseller o consellera competent en matèria de turisme, han de ser com a mínim deu i com a màxim divuit, i en la seva designació i en la de les seves persones suplents, s'atendrà al principi de participació equilibrada de dones i homes.data actualització (29/04/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya