Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell d'Administració (ATM)


Adreça
Carrer de Muntaner, 315-321
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 362 00 20
Fax
93 362 00 22
Accessibilitat
Edifici no accessible  Edifici no accessible
Contacte
Adreça web

Funcions

Són competències del Consell d'Administració:
 1. Aprovar els projectes de contractes programa i convenis de finançament.
 2. Aprovar eI nou model de sistema de tarifes.
 3. Exercir Ies potestats atribuïdes aI Consorci en matèria de tarifes.
 4. Aprovar eI pressupost i Ia seva Iiquidació, així com els comptes anuals de I'ATM i fer un seguiment periòdic d'ingressos i despeses.
 5. Aprovar els convenis d'adhesió aI Consorci d'altres administracions públiques i determinar, si fa aI cas, l'ampliació del Consell d'Administració.
 6. Convenir amb Ia Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els altres ens adherits Ies aportacions a realitzar.
 7. Fer eI seguiment de I'execució dels convenis i contractes programa i rebre dels operadors tota Ia informació tècnica i economicofinancera necessària.
 8. Crear, si fa aI cas, eI Comitè Executiu, en eI qual Ia representació de Ies administracions consorciades serà equivalent a Ia que tenen en el Consell d'Administració, atribuir-li funcions i designar-ne els membres.
 9. Aprovar Ia normativa derivada dels seus estatuts.
 10. Designar eI director general a proposta del president.
 11. Aprovar Ies despeses i autoritzar contractes sens perjudici de Ies facultats que eI Consell d'Administració acordi atribuir a altres òrgans de govern del Consorci.
 12. Designar eI secretari del Consell d'Admínistració a proposta del director general de I'ATM.
 13. en general, Ies que poguessin derivar-se de fer possible l'exercici de Ies funcions encomanades a I'ATM.

data actualització (16/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya