Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Patronat de la Fundació Privada i2cat, Internet i Innovació Digital a Catalunya


Adreça
Carrer del Gran Capità, 2-4 Edifici Nexus
Població
08034  Barcelona
Telèfon
935532510

Funcions

La Fundació és una plataforma de col·laboració de R+D que té com a principals finalitats d'interès general contribuir mitjançant el perfeccionament tecnològic i la innovació a la millora de la competitivitat de les empreses i promoure i fomentar el desenvolupament tecnològic de Catalunya, de caràcter experimental i investigador.

Les funcions del Patronat, amb caràcter enunciatiu i no limitador, són les següents:

a) Representar la Fundació en tota classe d’actes i de contractes, en judici i fora d’aquest, davant l’Administració i els tercers, sense cap mena d’excepció.

b) Definir els objectius estratègics de la Fundació que es considerin més adequats per al compliment de l’objectiu fundacional i dissenyar les polítiques encaminades a complir-lo, d’acord amb els criteris dels fundadors.

c) Aprovar els programes d’actuació de la Fundació i la distribució dels fons disponibles, com també fixar les línies d’actuació i de distribució dels fons.

d) Aprovar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses i la seva liquidació, l’inventari, el balanç, la memòria i d’altres documents comptables i socials que exigeixen la llei i els estatuts.

e) Operar amb les entitats bancàries, les caixes d’estalvi i els bancs, incloent-hi el Banc d’Espanya, i amb qualsevol altra entitat o institució financera, tant pública com privada, per a qualsevol de les operacions permeses en dret, com, per exemple, obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents i de crèdit, contractar préstecs, amb garanties reals (hipotecàries o penyores) o sense, deduir lletres de canvi, rebuts o altres documents de gir, fer dipòsits de fons o en altres béns i concertar operacions d’inversió i desinversió i totes les altres operacions financeres i bancàries que es considerin convenients.

f) Elaborar les normes i els reglaments complementaris a aquests estatuts, quan s’estimi necessari.

g) Donar i prendre en arrendament béns immobles i mobles, com també concertar i rescindir contractes laborals i de serveis.

h) Nomenar apoderats, especials o generals, amb facultats de substitució o sense, que actuïn en nom de la Fundació i tinguin facultats necessàries segons el criteri del Patronat, que seran especificades en cada cas, tot això exceptuant les facultats que legalment no són delegables.

i) Conservar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenir la seva productivitat segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques de cada moment i, en general, fer tot allò que s’exigeix a un administrador lleial i prudent.

j) Acceptar les adquisicions a títol gratuït de béns i drets per a la Fundació i el compliment de les seves finalitats.

k) Regular la incorporació a la Fundació de les persones que vulguin formar-ne part.

l) Aprovar les línies estratègiques de cada clúster proposades per la Comissió Delegada.

m) Nomenar el director i el director executiu d’entre els proposats conjuntament pel president i vice-president primer.

n) Aprovar els acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses així com els acords o convenis de col·laboració amb institucions i empreses referits a un determinat clúster.

o) Qualsevol altra funció no explicitada anteriorment que es derivi de les funcions de govern de la Fundació que corresponen al Patronat.


Components

Art. 9 Estatuts Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació digital a Catalunya
PATRONAT
 • Generalitat de Catalunya (Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital i Direcció General de Recerca)
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • ACCIÓ
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Ramon Llull
 • Orange Business Services
 • Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 • Mediapro
 • Abertis Telecom
 • Fujitsu
 • Servei Català de la Salut
 • Vodafone
 • Cisco Systems
 • Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
 • Interoute Iberia
 • Ajuntament de Barcelona
 • Juniper Networks
 • Epson


data actualització (25/07/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya