Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Ple de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

Funcions

Funcions
D'acord amb el que estableix l'article 4 bis de la Llei 11/1989, de 10 de juliol, les funcions de la Comissió són les següents:
a) Coordinar l'actuació dels departaments de l'Administració de la Generalitat en matèria de polítiques d'igualtat de gènere.
b) Establir criteris i marcar pautes per a la intervenció operativa en aquesta matèria d'acord amb la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de les Dones.
c) Establir anualment les prioritats del Govern en polítiques d'igualtat de gènere.
d) Impulsar i coordinar els programes operatius sectorials.
e) Aprovar l'informe anual d'execució de la transversalitat de la perspectiva de gènere a l'Administració de la Generalitat.
f) Proposar al Govern per a la seva aprovació, mitjançant el conseller o la consellera de la Presidència, el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat i la resta de plans i programes d'equitat de gènere i violència masclista en l'àmbit de competències de la Generalitat.
g) Conèixer i valorar els informes i avaluacions de polítiques d'igualtat de gènere i violència masclista.
h) Conèixer i valorar les conclusions dels seus grups de treball.
i) Proposar a la presidència de l'Institut Català de les Dones mesures normatives necessàries per fomentar la igualtat efectiva de dones i homes.
j) Proposar a la presidència de l'Institut Català de les Dones la sol·licitud d'informes i dictàmens al Consell Nacional de les Dones de Catalunya i a la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista.
k) Conèixer les actuacions i valorar les propostes, informes i conclusions que li sotmeti la Comissió Tècnica.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pel Govern.

Components

Art. 3 del DECRET 305/2016, de 18 d'octubre, de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes i de la Comissió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.
Composició
La presidència de la Comissió correspon a la persona titular del departament al qual està adscrit l'Institut Català de les Dones, i en formen part, les persones següents:
a) La persona titular de la presidència de l'Institut Català de les Dones, que exerceix la vicepresidència primera de la Comissió, i supleix la presidenta o el president de la Comissió en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada.
b) La persona titular de la direcció executiva de l'Institut Català de les Dones, que exerceix la vicepresidència segona de la Comissió, i supleix la vicepresidenta primera o el vicepresident primer en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada.
c) Una persona representant de cadascun dels departaments de l'Administració de la Generalitat, amb rang d'alt càrrec, designada per la persona titular del departament respectiu.
d) Les persones titulars dels òrgans següents:
Secretaria General de l'Esport
Direcció General de Comunicació del Govern
Direcció General de la Policia
Direcció General de Joventut
Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
Direcció General de Famílies
Direcció General d'Igualtat
e) Un/a vocal del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
La designació dels membres de la Comissió ha d'anar acompanyada de la designació de les persones suplents que els substitueixin en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada. Aquestes persones han de tenir el rang mínim de subdirector/a general o assimilat.
La secretaria de la Comissió és exercida per una persona funcionària adscrita a l'Institut Català de les Dones, amb rang mínim de cap de servei, que assisteix a les sessions amb veu i sense vot, la qual és designada per la persona que exerceix la vicepresidència primera de la Comissió.


data actualització (14/05/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya