Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Observatori per a la Igualtat de Gènere

Funcions

a) Proposar un sistema d'indicadors que permeti la segregació per territori de les dades, en la mesura del possible, per conèixer de forma actualitzada l'evolució de les desigualtats de gènere i la violència masclista, fer el seu seguiment i avaluació, tenint en compte els indicadors ja existents a l'Institut Català de les Dones.
b) Analitzar l'evolució i els motius de la persistència de les desigualtats entre els gèneres i la violència masclista i identificar els obstacles per a la igualtat efectiva d'homes i dones, especialment en les àrees que s'esmenten a l'article 5 d'aquest Decret.
c) Promoure l'elaboració d'estudis, informes tècnics i avaluacions comparables i recopilar i donar a conèixer informes elaborats per les universitats i la societat civil, especialment en els àmbits de la violència masclista, considerant de forma especial la situació de les dones amb major risc de patir-la, de la situació laboral i de la imatge pública de les dones.
d) Fer el seguiment de la imatge i estereotips de les dones i de la banalització de la violència masclista, així com de les formes de discriminació o de la incitació a l'odi per raó de sexe, als mitjans de comunicació, internet i xarxes socials, en col·laboració amb els organismes competents en la matèria.
e) Analitzar la informació sobre les desigualtats entre dones i homes tant a nivell nacional, europeu com internacional.
f) Elaborar i divulgar publicacions monogràfiques o periòdiques i guies de bones pràctiques sobre matèries que són objecte de les activitats de l'Observatori.
g) Promoure la transferència de coneixement i el diàleg amb altres observatoris, institucions o organismes competents en la matèria a nivell local i internacional i incentivar trobades presencials o espais de relació digitals entre professionals i persones expertes en matèria d'igualtat de dones i homes i violència masclista.
h) Proposar al Govern les actuacions que consideri adients per corregir situacions de desigualtat de les dones o de violència masclista a Catalunya causades per les diferents circumstàncies personals i comunitàries de les dones, i per les discriminacions interseccionals.
i) Analitzar l'impacte de les polítiques de les administracions públiques de Catalunya sobre la igualtat de gènere i trametre les conclusions al Govern perquè sigui tingut en compte en els processos de transparència i retiment de comptes.

Components

L'Observatori d'Igualtat de Gènere funciona en Ple i està integrat pels membres següents:
a) La presidència, que és exercida per la persona que ocupi la Presidència de l'Institut Català de les Dones.
b) La vicepresidència, que és exercida per la persona que ocupi la Direcció executiva de l'Institut Català de les Dones.
c) La secretaria, que és exercida per una persona funcionària de l'Institut Català de les Dones designada per la Presidència.
d) Les vocalies, exercides per les persones següents:
d.1) En representació de l'Administració de la Generalitat, les persones titulars de les direccions generals, de la secretaria general i dels òrgans de direcció de les entitats següents:
Direcció General de Comunicació del Govern
Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa
Direcció General de la Policia
Direcció General d'Administració de la Seguretat
Direcció General de Política Lingüística
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
Direcció General d'Igualtat
Direcció General de Famílies
Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
Direcció General de Desenvolupament Rural
Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
d.2) Una persona designada per cadascuna de les entitats i òrgans següents:
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya
Consell General de Cambres de Catalunya
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Col·legi de Periodistes de Catalunya
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
d.3) Una persona designada per cadascuna de les organitzacions sindicals i organitzacions empresarials més representatives de Catalunya
d.4) Cinc persones en representació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, proposades per la Comissió de Coordinació d'aquest Consell. Tres representants tenen caràcter permanent i es renovarà anualment una d'aquestes persones membres. Dues representants tenen caràcter temporal i seran designades abans de cada reunió en funció dels temes a tractar.
d.5) Tres persones en representació de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista
d.6) Sis persones en representació de les entitats locals, tres d'elles designades per la Federació de Municipis de Catalunya i tres per l'Associació Catalana de Municipis


data actualització (14/12/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya