Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Agència Catalana de Protecció Social


Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

Mitjançant interlocutòria del Tribunal Constitucional de 21 de març de 2018, s'acorda aixecar la suspensió de la Llei amb excepció de l'article 3.1, apartats c) - segon incís -, d) i h).

Funcions

Les funcions de l'Agència Catalana de Protecció Social són:

a) Fer el desplegament executiu del sistema de protecció social de Catalunya, entès com el conjunt d'elements vinculats a la protecció social que són competència de la Generalitat.
b) Gestionar d'una manera centralitzada les prestacions que integren els instruments de protecció social que en cada moment siguin competència de la Generalitat i els que li atribueix aquesta llei, sens perjudici de les funcions prescriptores dels ens i departaments de la Generalitat amb competència material en els diversos vessants de la protecció social.
c) Organitzar i gestionar els recursos que integren el sistema de serveis socials i els que en un futur li siguin atribuïts.
d) Relacionar-se amb organismes equivalents i altres administracions públiques per a la col·laboració mútua i gestionar les prestacions en què calgui tenir en compte canvis de residència o períodes de carència o d'acreditació transcorreguts en altres contrades.
e) Fomentar la recerca i la formació en matèria de protecció social en col·laboració amb els organismes responsables, centres de recerca, universitats i altres organitzacions especialitzades.
f) Proporcionar suport tècnic als estudis, els projectes i les propostes normatives que millorin l'extensió o l'eficiència dels nivells de protecció social.
g) Representar, en matèria de protecció social, el Govern a les institucions internacionals d'aquest àmbit.
h) Recaptar, tant per la via ordinària com executiva, tota mena de contribucions, recursos, quotes o altres quantitats que hagin d'ésser pagades per conceptes relacionats amb la protecció social en el marc de les competències que té atribuïdes en aquesta matèria la Generalitat, sens perjudici que es puguin establir convenis de col·laboració o participar amb altres ens per a fer més eficients els processos administratius de recaptació, en especial els relatius a la via executiva.

Sens perjudici de les funcions establertes, corresponen a l'Agència Catalana de Protecció Social les altres funcions que el Parlament, el Govern o el departament competent en matèria de protecció social li atribueixin per mitjà dels instruments jurídics pertinents en cada cas.


data actualització (13/12/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya