Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Tramitació i Gestió d'Herències

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria de la Serra Campdepadrós Sans

Càrrec

Cap de l'Àrea de Tramitació i Gestió d'Herències

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Instruir els expedients de les herències testades a favor de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les directrius fixades per la Sub-direcció General, tenint en compte que l'acceptació d'aquestes herències és a benefici d'inventari i que el departament competent en la matèria aplicarà els seus béns en funció de la voluntat del testador o testadora.
b) Coordinar les actuacions necessàries per a la gestió jurídica i econòmica dels béns i drets dels causants un cop la Generalitat de Catalunya ha estat declarada hereva intestada.
c) Formar i mantenir les dades alfanumèriques de l'inventari integral dels béns immobles procedents d'herències intestades, en el Sistema informàtic de gestió patrimonial de la Generalitat de Catalunya, un cop aquesta ha estat declarada hereva intestada i s'han incorporat els béns al seu patrimoni i, si escau, formar i mantenir les dades alfanumèriques d'un inventari dels béns mobles procedents d'herències intestades.
d) Exercir la inspecció i control del patrimoni immobiliari de les herències intestades.
e) Elaborar els circuits per realitzar de manera òptima les actuacions que condueixin a la destinació o l'alienació dels béns procedents d'herències intestades o de la seva adjudicació i, si escau, fer propostes a la persona titular de la Sub-direcció General.
f) Definir els criteris i establir els procediments per gestionar els ingressos i els pagaments que es realitzen des de la Sub-direcció General; fer un seguiment de la gestió comptable de les herències intestades fins a la seva liquidació total i de l'administració del fons de garantia; i pel que fa a les herències testades, supervisar-ne la gestió comptable fins que l'òrgan competent en decideixi la renúncia o acceptació.
g) Analitzar la rendibilitat dels comptes provinents de les herències intestades i proposar-ne l'optimització a la Sub-direcció General.
h) Instruir els expedients de contractació que es generen a la Sub-direcció General i donar-ne trasllat a la persona titular.
i) Analitzar tots els assumptes relacionats amb els béns immobles o mobles procedents de les herències intestades i també els assumptes comptables que hagin de ser tractats i decidits en el si de l'òrgan col·legiat competent en matèria d'herències, i proposar-ne la incorporació a l'ordre del dia d'aquest òrgan col·legiat.
j) Definir els indicadors en relació amb els àmbits econòmic, immobiliari i jurídic de la unitat i elaborar-ne la memòria anual.
k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.

data actualització (14/01/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya