Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió per a la Interpretació, Vigilància i Estudi del VI Conveni (CIVE)


Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

D'acord amb l'Estatut dels treballadors, es constitueix una Comissió Paritària per a la Interpretació, la Vigilància i l'Estudi del Conveni (CIVE). Les seves funcions són:
 1. Interpretar, vigilar, estudiar i aplicar el Conveni únic.
 2. Estudiar periòdicament l'adequació de les retribucions de cada lloc de treball per assegurar que les assignades a cadascun d'ells guarden la relació procedent amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat i amb la finalitat de mantenir l'equilibri de les retribucions adaptant-lo a les noves realitats econòmiques i de prestació del servei públic.
 3. La Comissió paritària elevarà el resultat d'aquest estudi, que tindrà caràcter orientatiu i no vinculant, a la Comissió negociadora d'aquest Conveni per tal de negociar i acordar, si s'escau, la seva aplicació durant el primer trimestre de cada any.
 4. Rebre informació sobre la preparació i el disseny dels plans d'oferta d'ocupació pública.
 5. Rebre informació sobre les reclassificacions professionals i adscripció definitiva als grups i categories professionals.
 6. Emetre informes sobre les qüestions que li siguin proposades per les parts sobre interpretació del que s'ha pactat.
 7. Tenir coneixement de les modificacions de la plantilla que afectin de forma substancial el volum de qualsevol departament o organisme.
 8. Rebre informació sobre l'aplicació del Conveni col·lectiu únic a qualsevol treballador/a o col·lectiu de treballadors/ores traspassats, d'acord amb el que s'estableix en l'article 5 d'aquest Conveni.
 9. Participar en la determinació dels programes de formació que s'hagin de desenvolupar amb caràcter general.
 10. Tenir coneixement de l'aplicació, control i seguiment dels plans que, en matèria de salut laboral, es determinin tant a les Comissions paritàries com en els Comitès de Salut i Seguretat Laboral, i que afectin el personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
 11. Conèixer dels conflictes col·lectius d'interessos i d'interpretació de norma que es puguin plantejar en l'àmbit del Conveni, amb caràcter previ a la jurisdicció competent.
 12. Rebre informació sobre les modificacions de la relació de llocs de treball en relació a la consideració d'un lloc de treball de funcions polivalents.
 13. Entendre de totes les altres qüestions que li siguin encomanades derivades d'aquest Conveni, i de la determinació dels procediments per solucionar les discrepàncies en el si de la comissió.

Components

D'acord amb VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya la Comissió Paritària per a la Interpretació, la Vigilància i l'Estudi del Conveni (CIVE), estarà formada per 8 representants de l'Administració i 8 representants de les organitzacions sindicals signants. En la composició de la CIVE es respecta la proporcionalitat dels sindicats signants segons els resultats electorals tinguts en compte per a la composició de la Mesa Negociadora.data actualització (31/03/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya