Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció del Jurat d'Expropiació de Catalunya a Tarragona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Ramon Fuentes i Gasó

Càrrec

President de la Secció del Jurat d'Expropiació de Catalunya a Tarragona

Adreça
Carrer de Sant Francesc, 3
Població
43003  Tarragona
Telèfon
977 23 65 59
Fax
977 23 65 38

Funcions

La taxació, el peritatge i la fixació del preu just en els expedients expropiatoris de les administracions públiques de Catalunya.

Components

És un òrgan col·legiat permanent de la Generalitat, de caràcter administratiu i sense personalitat jurídica, i amb independència jeràrquica. Està adscrit al Departament de la Presidència.
Sr. Joan Plana i Sola, secretari.

Composició:
Cada una de les seccions del Jurat d'Expropiació està formada pel president o presidenta, el secretari o secretària i les persones vocals següents:
 • Un funcionari o funcionària titulats superiors en els àmbits del dret i de l'economia, del cos superior d'administració de la Generalitat o del cos d'advocacia de la Generalitat o d'un d'equivalent, que acrediti experiència en matèria de valoracions.
 • Un funcionari o funcionària del cos de titulació superior de la Generalitat, amb la titulació que correspongui segons la naturalesa del bé o dret a valorar.
 • Dues persones titulades superiors en grau universitari que acreditin experiència en matèria de valoracions, proposades per acord de les entitats municipalistes.
 • Una persona en representació de les cambres, els col·legis professionals, les organitzacions empresarials o les associacions representatives de la propietat.
 • Un registrador o registradora de la propietat, o un notari o notària, designat o designada pel col·legi corresponent.

Funcions:
- Presidents o presidentes: representen les respectives seccions de la demarcació territorial corresponent, presideix les seccions i li corresponen la resta de funcions que estableix aquest Reglament i la legislació vigent en matèria d'òrgans col·legiats.
- Les persones vocals: exerceixen funcions públiques i actuen amb objectivitat i independència de criteri i han de guardar reserva sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement per la seva condició.
- Les persones vocals ponents: fa la proposta de valoració, sens perjudici del que disposa l'article 11.3. Han de tenir la titulació o titulacions requerides en funció del bé a expropiar i les competències pròpies de la titulació.
- La secretaria de les seccions del Jurat:
 • Rebre i registrar els escrits relatius a cadascun dels expedients de què coneix la secció.
 • Requerir les parts interessades per tal que completin, millorin o aclareixin la documentació aportada, així com donar-los trasllat dels escrits, valoracions i al·legacions formulats per les altres parts interessades.
 • Dirigir la tramitació dels expedients.
 • Trametre al o a la vocal ponent o personal assessor l'expedient o les actuacions amb la finalitat que prepari la proposta de valoració.
 • Practicar les citacions per a les reunions de la secció, amb la convocatòria prèvia del president o presidenta, i fer arribar l'índex o les ponències dels assumptes que hagin d'examinar-se en cada sessió.
 • Testimoniar la documentació lliurada.
 • Redactar les actes de les sessions.
 • Portar el registre i arxiu de les resolucions de la secció.
 • Notificar les resolucions a les parts interessades.
 • Elaborar la proposta de memòria anual.


data actualització (08/04/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya