Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE)

Responsable

Sr.   David Tormo Benavent

Càrrec

coordinador tècnic del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE)

Adreça
Carrer de la Bassa d'en Gaire, 1
Població
43780  Gandesa
Telèfon
977 42 00 18 / 977 42 15 28

 

NIF

P-4300039-G

 

Funcions

El Consorci és un ens adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de memòria democràtica, que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

El Consorci té per objecte recuperar la memòria històrica de la Batalla de l'Ebre de l'any 1938, atès que va esdevenir l'enfrontament més cruent de tota la Guerra Civil espanyola, i el territori on va tenir lloc és testimoni viu de la història de la Catalunya i l'Espanya contemporànies.

La recuperació de la memòria històrica de la Batalla de l'Ebre inclourà, a més de la recerca científica, la revisió a l'alça del patrimoni històric vinculat amb la Batalla i el retorn a la societat per tal de contribuir al coneixement i la difusió i així convertir-lo, si escau, en un actiu turístic cultural i de memòria que complementi i ampliï l'oferta existent al territori.

Components

El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre es constitueix com un ens de dret públic de caràcter associatiu i voluntari, integrat per l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través del departament competent en matèria de memòria democràtica, el Consell Comarcal de la Terra Alta, i l'Ajuntament de Batea, l'Ajuntament de Bot, l'Ajuntament de Caseres, l'Ajuntament de Corbera d'Ebre, l'Ajuntament de la Fatarella, l'Ajuntament de Gandesa, l'Ajuntament del Pinell de Brai, l'Ajuntament de la Pobla de Massaluca, l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs, l'Ajuntament d'Ascó, l'Ajuntament de Flix i l'Ajuntament de Móra d'Ebre, de conformitat amb els acords presos pels organismes respectius, per complir les finalitats que assenyalen aquests Estatuts.

El nombre de membres del Comebe es pot ampliar amb l'adhesió d'altres entitats públiques o privades sense afany de lucre que, legalment constituïdes, tinguin objectius concurrents amb els del Consorci. La seva admissió ha de ser acordada pel Consell General, i en el cas d'ajuntaments, serà requisit per a la seva admissió que històricament hagin tingut una participació significativa en la Batalla de l'Ebre.

Òrgans de govern:
Són òrgans del Consorci:
a) La presidència
b) Les vicepresidències
c) El Consell General
d) La Comissió Executiva

La presidència
El Consorci tindrà un/a president/a, que serà la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de memòria democràtica. Podrà delegar en el/la vicepresident/a primer/a l'exercici de les seves funcions.

Les vicepresidències
S'estableixen quatre vicepresidències, amb funcions representatives del Consorci:
 • El/la vicepresident/a primer/a serà el/la director/a general competent en matèria de memòria democràtica. Li correspondrà substituir el/la president/a en totes les seves funcions en cas de vacant, absència o malaltia.
 • El/la vicepresident/a segon/a serà el/la president/a del Consell Comarcal de la Terra Alta.
 • El/la vicepresident/a tercer/a serà el/la representant dels ajuntaments consorciats de la comarca de la Ribera d'Ebre que formi part de la Comissió Executiva del Consorci.
 • El/la vicepresident/a quart/a serà el/la representant de l'Ajuntament de Corbera d'Ebre.
El Consell General
El Consell General és l'òrgan de govern i administració superior del Consorci. Li correspon l'exercici de totes les competències que li són atribuïdes en l'àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, i totes les potestats i prerrogatives de les quals poden gaudir els ens de dret públic no territorials.
Componen el Consell General i tenen veu i vot els membres següents:
 • El/la president/a del Consorci, que tindrà vot de qualitat.
 • El/la vicepresident/a primer/a del Consorci.
 • El/la delegat/ada del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre.
 • Tres representants de la Generalitat de Catalunya designats pel departament competent en memòria democràtica.
 • Un/a representant per cada entitat consorciada que tingui caràcter d'ens local.
Amb independència del nombre de representants, el nombre de vots corresponents per ens són els següents:
 • Generalitat de Catalunya: 14 vots.
 • Entitat consorciada amb caràcter d'ens local: 1 vot.
Al Consell General assisteixen, amb veu però sense vot:
 • Un/a representant per cada entitat privada sense ànim de lucre que sigui membre del Consorci.
 • La persona responsable de la direcció científica i pedagògica del Consorci.
 • La persona responsable de la coordinació tècnica del Consorci.
 • El/la secretari/ària del Consorci. En cas que tingui també la condició de membre del Consell General, tindrà veu i vot en la presa d'acords.
Per cada membre del Consell General es pot designar una persona substituta.

La Comissió Executiva
La Comissió Executiva és l'òrgan col·legiat de direcció executiva del Consorci i estarà formada per vuit membres:
a) Quatre membres en representació de la Generalitat:
 • La presidència del Consorci, que tindrà vot de qualitat.
 • La vicepresidència primera del Consorci.
 • El/la delegat/ada del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre.
 • Una persona representant designada pel departament competent en matèria de memòria democràtica.
b) Quatre membres en representació de les entitats locals consorciades:
 • Una persona representant de l'Ajuntament de Corbera d'Ebre
 • Una persona representant dels ajuntaments consorciats amb el Centre d'Interpretació, a excepció de Corbera d'Ebre.
 • Una persona representant del Consell Comarcal de la Terra Alta.
 • Una persona representant dels ajuntaments consorciats de la comarca de la Ribera d'Ebre.
Quan la representació s'hagi de fer en nom de diverses entitats locals, es durà a terme de forma rotatòria, amb caràcter anual. L'ordre dels torns es fixarà per acord del Consell General, en la primera reunió convocada a partir de l'entrada en vigor d'aquests Estatuts.

Per cada membre es pot designar una persona substituta. En el cas que els representants designats siguin càrrecs electes de les corporacions locals, quan aquestes canviïn la composició han de notificar al Consorci els nous representants.

El coordinador tècnic
Entre el personal al servei del Consorci, hi haurà un coordinador tècnic.

La secretaria
La secretaria del Consorci, designada per acord del Consell General, correspon a la direcció dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre del departament competent en matèria de memòria democràtica.

Direcció científica i pedagògica
La Comissió Executiva designarà una persona per a la direcció científica i pedagògica del Consorci i en determinarà la contractació dels seus serveis. Ha de ser una persona de reconegut prestigi professional en les activitats que són objecte del Consorci.


data actualització (05/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya