Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE)

Responsable

Sra.   Cinta Farnós Brull

Càrrec

Directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE)

Adreça
Carrer de Freginals, 18
Població
43784  Corbera d'Ebre
Telèfon
977 42 15 28 / 977 42 17 26

 

NIF

P-4300039-G

 

Funcions

El Consorci és un ens adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de memòria democràtica, que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

El Consorci té per objecte la recuperació de la història i la memòria de la Batalla de l'Ebre, així com la posada en valor i la gestió dels vestigis i del patrimoni memorial en general que hi estan vinculats.

La posada en valor del patrimoni memorial de la Batalla de l'Ebre té com a finalitat contribuir al coneixement, la difusió dels espais i fets històrics de la Guerra Civil, per tal de fomentar la sensibilització envers la cultura de la pau i els valors democràtics en la societat.

El foment del patrimoni memorial vinculat a la Batalla de l'Ebre també té com a objectiu el desenvolupament del turisme de memòria i la contribució a la dinamització del territori.

La recuperació de la història i la memòria i la gestió patrimonial de la Batalla de l'Ebre es du a terme mitjançant la preservació, la conservació, el manteniment, la recerca, la documentació, la planificació i la difusió dels espais de memòria vinculats a aquest esdeveniment bèl·lic.


Components

Components

El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre es constitueix com un ens de dret públic de caràcter associatiu i voluntari, integrat per l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través del departament competent en matèria de memòria democràtica, el Consell Comarcal de la Terra Alta, i l'Ajuntament de l'Aldea, l'Ajuntament d'Amposta, l'Ajuntament d'Ascó, l'Ajuntament de Batea, l'Ajuntament de Bot, l'Ajuntament de Campredó, l'Ajuntament de Caseres, l'Ajuntament de Corbera d'Ebre, l'Ajuntament de la Fatarella, l'Ajuntament de Flix, l'Ajuntament de Gandesa, l'Ajuntament del Pinell de Brai, l'Ajuntament de la Pobla de Massaluca, l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs i l'Ajuntament de Xerta, de conformitat amb els acords presos pels organismes respectius, per complir les finalitats que assenyalen aquests Estatuts.


Òrgans de govern i administració del Consorci
 
a) El Consell d'Administració. 
b) La presidència. 
c) Les vicepresidències primera i segona. 
d) La direcció.

El Consell d'Administració
És l'òrgan superior de govern i administració del Consorci.

Componen el Consell d'Administració, i tenen veu i vot, les persones membres següents:

a) La persona titular de la presidència del Consorci, que té vot de qualitat.
b) Les persones titulars de les vicepresidències del Consorci.
c) Quatre persones representants de la Generalitat de Catalunya: 

- La persona titular de la direcció dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre.

- La persona titular de la direcció dels Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre.

- La persona titular de la direcció dels Serveis Territorials de Justícia a les Terres de l'Ebre.

- La persona titular de la sub-direcció general competent en matèria de memòria democràtica.

d) Una persona representant per cada ajuntament consorciat.

La persona representant de cada un dels ajuntaments consorciats en el Consell d'Administració del Consorci serà la persona titular de l'alcaldia o de la regidoria que tingui atribuïdes les competències en matèria de memòria democràtica de l'ajuntament.

e) La persona titular de la direcció del Memorial Democràtic.

Al Consell d'Administració hi assisteixen, amb veu però sense vot:

a) La direcció del Consorci.
b) Una persona representant per cada entitat privada sense ànim de lucre que sigui membre del Consorci. 
c) Altres professionals o representants de les entitats consorciades que, a criteri de la presidència, puguin participar de manera activa i temporal en el Consell d'Administració.

La presidència 
Correspon a la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de memòria democràtica. Pot delegar en la vicepresidència primera l'exercici de les seves funcions.

Les vicepresidències
La vicepresidència primera és ocupada per la persona titular de la direcció general competent en matèria de memòria democràtica.

La vicepresidència segona és ocupada per la presidència del Consell
Comarcal de la Terra Alta.

La direcció del Consorci

El Consell Assessor Científic i Pedagògic
El Consell Assessor Científic i Pedagògic és l'òrgan de consulta i assessorament del Consorci i està integrat per entre 4 i 8 persones de reconegut prestigi professional en les activitats que són objecte del Consorci.

La presidència del Consell Assessor correspon a la direcció.

La secretaria del Consorci
L'exerceix un membre del Consell d'Administració o una persona al servei del Consorci.

 
data actualització (06/02/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya