Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Recerca d'Arqueologia i Paleontologia


Adreça
Carrer de la Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
Població
08002  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Assessorar el departament competent en matèria de cultura respecte de les polítiques i les estratègies en l'àmbit de la recerca en arqueologia i paleontologia.
b) Vetllar perquè el disseny i la implementació de les polítiques i estratègies de recerca definides pel departament es facin segons processos que en garanteixin l'eficiència, l'eficàcia i l'impacte desitjat.
c) Emetre informe sobre els plans de recerca abans d'aprovar-los.
d) Formular propostes i recomanacions sobre la recerca en arqueologia i paleontologia.
e) Avaluar l'evolució del sistema de recerca en l'àmbit de l'arqueologia i la paleontologia a Catalunya i la implementació de les polítiques de recerca, i emetre els informes corresponents, per encàrrec del departament o per iniciativa pròpia.
f) Proposar a la persona titular del departament competent en matèria de cultura, per a la seva aprovació, els criteris generals a seguir per a l¿avaluació i tria de les restes arqueològiques i paleontològiques mobles extretes i el seu dipòsit.
g) Elaborar taules d¿avaluació de restes arqueològiques i paleontològiques mobles, i elevar-les a la persona titular del departament competent en matèria de cultura per a la seva aprovació.
h) Elevar a la persona titular del departament competent en matèria de cultura les propostes que consideri escaients en relació amb les sol·licituds d¿avaluació i tria de restes arqueològiques i paleontològiques mobles.
i) Assessorar sobre les mesures a adoptar per a la conservació de les restes arqueològiques i paleontològiques objecte d¿avaluació i tria que hagin de ser objecte d¿un dipòsit controlat.
j) Aprovar el seu reglament de règim intern.
k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encarregui el Departament.

Components

a) Presidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural.

b) Vicepresidència: la persona titular de la subdirecció general competent en matèria de patrimoni arqueològic i paleontològic.

c) Vocalies:
La persona titular de la direcció del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
La persona titular del servei competent en matèria d'arqueologia i paleontologia.
Una persona representant de la direcció general competent en matèria de recerca.
Una persona representant de l'Associació d'Arqueòlegs de Catalunya.
Una persona representant de l'Associació d'Empreses d'Arqueologia de Catalunya.
Una persona representant de cada una de les universitats catalanes amb grups de recerca en matèria d'arqueologia.
Una persona representant de cada una de les universitats catalanes amb grups de recerca en matèria de paleontologia.
Una persona representant de cada un dels instituts de recerca existents a Catalunya en l'àmbit de l'arqueologia i la paleontologia.
Una persona designada d'entre les responsables de museus d'arqueologia registrats a Catalunya.
Una persona designada d'entre els arqueòlegs i les arqueòlogues municipals de Catalunya.

d) Secretaria: la persona titular del Servei competent en matèria d'arqueologia i paleontologia.


data actualització (20/03/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya