Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell d'Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea


Adreça
Carrer de la Pietat, 2 (Cases dels Canonges)
Població
08002  Barcelona
Accessibilitat
Edifici no accessible  Edifici no accessible

Funcions

a) Dissenyar i fer propostes en l’àmbit de l’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

b) Fer arribar al Govern les iniciatives i propostes que consideri convenients per a la millora de les actuacions en aquest àmbit.

c) Participar en els treballs d’elaboració dels avantprojectes de normes i disposicions generals de l’Administració de la Generalitat en aquesta matèria, inclosos el Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea i els plans sectorials anuals.

d) Impulsar la col·laboració, la cooperació i l’assistència recíproca en aquesta matèria entre el Govern i els Portal Jurídic de Catalunya ens locals i altres ens d’interès públic que duguin a terme una notable activitat internacional, especialment per a garantir-ne la participació en el procés d’informació, consulta i propostes previ a l’elaboració i aprovació del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

e) Conèixer l’acció política i de govern en aquesta matèria i fer-ne el seguiment, i contribuir amb la seva expertesa al compliment dels compromisos i acords de la Generalitat en aquest àmbit.

f) Les altres funcions que el conseller/a competent en aquesta matèria li assigni o que li siguin atribuïdes expressament per normativa específica.


Components

El Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea és presidit pel president/a de la Generalitat de Catalunya i és integrat, a més, per les persones següents:

a) La persona titular del departament competent en matèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europa, que n’exerceix la vicepresidència primera.

b) La persona titular de la unitat directiva de rang superior del departament competent en matèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea amb competències en aquestes matèries, que n’exerceix la vicepresidència segona.

c) Fins a 4 persones, amb rang de director/a general, designades per la persona titular de la unitat directiva de rang superior del departament competent en matèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea amb competències en aquestes matèries.

d) Fins a 30 vocals en representació d’ens locals, ens d’interès públic, entitats i organitzacions de la societat civil que duen a terme una notable activitat internacional, designats/des pels òrgans directius corresponents. Tots aquests ens i entitats, que seran membres de ple dret del Consell, són seleccionats per a un període de 2 anys per la persona titular del departament competent en matèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, atenent a criteris de representativitat, diversitat i territorialitat, i valorant llur reconegut prestigi en l’àmbit de l’acció exterior. Es procurarà la participació d’entitats que tinguin una important implantació en el territori. La representació dels ens locals ha d’incloure les organitzacions associatives amb més implantació a Catalunya. Els ens i les entitats seleccionats poden ser reelegits en períodes successius.

e) Dues persones de prestigi reconegut com a membres destacats de les comunitats catalanes de l’exterior, nomenades per la persona titular del departament competent en matèria d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europa, per a un període de dos anys, a proposta de les persones representants de les comunitats catalanes de l’exterior al Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior.

Es designaran les persones suplents que substituiran a membres del Consell en cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada. Les persones suplents designades, en relació amb membres del Consell previstos als epígrafs a) i b) de l’apartat anterior, han de tenir un rang mínim de director/a general.

La secretaria del Consell és exercida per la persona designada per la vicepresidència segona del Consell. La persona que exerceix la secretaria del Consell assisteix a les sessions amb veu però sense vot.data actualització (16/06/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya