Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Mixta Paritària Generalitat - Ens Locals en matèria d'immigració estrangera, apatrídia i protecció internacional


Adreça
Carrer de Calàbria, 147
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 270 12 30
Fax
93 270 12 31
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Són funcions de la Comissió Mixta Paritària Generalitat - Ens Locals en matèria d'immigració estrangera, apatrídia i protecció internacional:

A. Facilita la coordinació i la col·laboració de la Generalitat i els ens locals mitjançant les funcions d'assessorament i proposta en relació amb:
a) Les competències i les funcions de la Generalitat i els ens locals en els àmbits de la immigració, l'acollida i la integració que estableixen la Llei 10/2010, del 7 de maig, la legislació de règim local i la legislació sectorial que incideix materialment en la situació d'habitatge, serveis socials, salut, ensenyament, empadronament, taxes i d'altres, de les persones estrangeres, incloent-hi les apàtrides i les sol·licitants de protecció internacional.
b) Les competències i les funcions de la Generalitat i els ens locals que els atribueix la legislació estatal d'estrangeria i la referida a l'adquisició de nacionalitat.
c) Les competències, la planificació, la coordinació i el finançament amb incidència en els ens locals que preveu el títol II de la Llei 10/2010, del 7 de maig.
d) La planificació que el Govern a de dur a terme pel desplegament territorial gradual del servei de primera acollida que preveu la disposició addicional setena de la Llei 10/2010, del 7 de maig.
e) Els continguts i els criteris comuns, informatius, formatius i tècnics dels certificats d'acollida, dels informes d'integració, d'esforç d'integració, d'adequació d'habitatge i similars, l'emissió dels quals la legislació estatal d'estrangeria i d'adquisició de nacionalitat assigna a la Generalitat, amb la participació o sense dels ajuntaments, amb la finalitat de donar seguretat jurídica als sol·licitants dels informes i permetre adoptar decisions homogènies i no contradictòries en relació amb els coneixements i les competències assolits tant dins com fora de Catalunya, d'acord amb els articles 26.1 i 26.2 del Decret 150/2014, de 18 de novembre.

B. La Comissió Mixta pot emetre criteris sobre el reconeixement d'accions formatives de l'àmbit competencial dels ajuntaments, de les seves àrees de promoció econòmica, dels consells comarcals i, en termes generals, dels ens locals, quan les accions formatives tinguin relació amb els informes de l'apartat anterior, així com amb el certificat d'acollida.

Components

El Ple de la Comissió Mixta està integrat per:
  • La persona titular de la unitat directiva competent en matèria d'immigració, com a president o presidenta.
  • Dos vocals designats per l'Associació Catalana de Municipis.
  • Dos vocals designats per la Federació de Municipis de Catalunya.
  • Tres vocals al servei del Departament competent en matèria d'immigració, designats per la persona que n'és titular.
  • Un dels dos vocals de l'Associació Catalana de Municipis i un dels dos vocals de la Federació de Municipis de Catalunya han d'exercir les funcions de vicepresident o vicepresidenta, de forma rotatòria d'acord amb l'establert a l'article 5.1.
  • La secretaria l'exerceix una persona al servei de la Direcció General per a la Immigració, que assisteix a les sessions amb veu i sense vot.
A proposta de qualsevol vocal, i per decisió del president o presidenta, a cada sessió del Ple de la Comissió Mixta hi poden assistir persones expertes en algun dels temes de l'ordre del dia, provinents de l'àmbit privat o de les administracions públiques, amb veu i sense vot.

La composició de la Comissió Mixta ha de respondre a criteris de representació equilibrada de dones i homes en el nomenament de les persones membres que no ho siguin per raó del seu càrrec.


data actualització (13/06/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya