Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Taula d'emergència en l'àmbit d'habitatge i la pobresa energètica


Adreça
Carrer de la Diputació, 92
Població
08015  Barcelona
Telèfon
932287100
Fax
932287101

Funcions

S'ha creat Ia Taula d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, amb les funcions de vehicular mesures concretes urgents per a les persones afectades pels desnonaments i fer front a la situació de les persones amb vulnerabilitat energètica a Catalunya.
 
La Taula d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica s'adscriu al departament competent en matèria d'habitatge. La Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana n'aporta el suport administratiu, tècnic i logistic per al seu funcionament.

Components

La Taula d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica està integrada pels membres següents:

a) Presidència: conseller o consellera competent en matèria d'Habitatge.
b) Vicepresidències: secretari o secretària d'Habitatge i Millora Urbana; secretari o secretària d'Afers Socials i Families i secretari o secretària d'Empresa i Competitivitat.
c) Vocalies:
-dues persones en representació del Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda.
-dues persones en representació del Departament d'Interior.
-dues persones en representaciá del Departament de Territori i Sostenibilitat.
-dues persones en representació del Departament de Justicia.
-dues persones en representació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
-dues persones en representació del Departament d'Empresa i Coneixement.
-una persona en representació de l'Ajuntament de Barcelona.
-una persona en representació de l'Associació Catalana de Municipis.
-una persona en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.
-dues persones en representació de les associacions de consumidors més representatives de Catalunya, designades pel Consell de Persones Consumidores de Catalunya.
-una persona en representació del Consell dels I·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya
-una persona en representació de cadascuna de les entitats empresarials i sindicals signants de l'Acord pel Diàleg Social Permanent de 15 de maig de 2013.
-dues persones en representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
-una persona en representació de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis.
-una persona en representació de l'entitat de crèdit Catalunya Banc.
-una persona en representació de l'entitat de crèdit CaixaBank.
-una persona en representació de l'entitat de crèdit Banco de Sabadell
-una persona en representació de l'entitat de crèdit Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
-una persona en representació de l'entitat de crèdit Banco Santander.
-una persona en representació de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (SAREB).
-quatre persones en representació de les empreses subministradores d'energia: una designada per ENDESA, una designada per GAS NATURAL una designada per REPSOL i una designada per l'Associació d'Empreses Elèctriques (ASEME). (REPSOL deixa de ser vocal de la Taula d'emergència en l'àmbft de l'habitatge i la pobresa energètica).
-dos persones en representació de les empreses subministradores d'aigua: una designada per AGBAR i una designada per l'Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya (ASAC).
-set persones en representació de les entitats socìals: una designada per Caritas Diocesana, una designada per la Fundació Mambré, una designada per la Creu Roja Catalunya, una designada per la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, una designada per Ecoserveis, una designada per la Cooperativa Tarpuna; una designada per la Coordinadora d'Assemblees de treballadors/ores en atur de Catalunya i una designada per l'Aliança contra la pobresa energètica.
-dues persones en representació del Departament de Govemació, Administracions Públiques i Habitatge
-una persona en representació del Departament de Salut
-una persona en representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne
-una persona en representació de l'Observatori Drets Econàmics, Socials i Culturals (DESC)
-una persona en representació del Col·legï Oflcial de Treball Social de Catalunya
 
EI conseller o consellera competent en matèria d'habitatge nomena els vocals de la Taula, d'acord amb la designació efectuada pel conseller o consellera o les entitats respectives.
 
EIs acords s'adoptaran per consens dels membres de la Taula. En cas que un acord no es pugui adoptar per consens, la representació de la Generalitat de Catalunya té atribuïda la meitat dels vots a la Taula d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 
La secretaria de la Taula l'exercirà una persona designada pel secretari o secretària general del departament competent en matèria d'habitatge, amb condició de personal funcionari.
 
L'exercici d'aquestes funcions no comporta la creació o l'ocupació d'un lloc especiflc a aquest efecte.
 
La Taula es constituirà en un termini d'un mes a comptar des de l'adopció d'aquest Acord i es reunirà ordinàriament, almenys, tres vegades a l'any, i de forma extraordinària quan sigui convocada per la presidència o ho sol·liciti una tercera part dels vocals. La convocatòria s'ha de notiflcar amb una antelació minima de set dies.data actualització (24/07/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya