Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Coordinació de Benestar Social

Funcions

El Consell de Coordinació de Benestar Social és l'òrgan encarregat de coordinar les polítiques públiques en matèria de serveis socials, vetllar per la seva equitat territorial i articular-les amb el sistema educatiu, de salut, de cultura, de treball, d'habitatge i de justícia. El Consell té composició mixta i està integrat per representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals per mitjà de les seves associacions representatives.
Procés participatiu del Pla estratègic de serveis socials. El Pla estratègic de serveis socials es realitzarà de forma participativa, amb la intervenció de les diferents comissions del Consell General de Serveis Socials, del Consell de Coordinació de Benestar Social i del Comitè d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials, que intervindran a través de comissions o grups de treball específics. L'informe preceptiu del Consell General de Serveis Socials s'annexarà al Pla en la seva tramesa al Govern.
Taules de coordinació de benestar social.
Per al desenvolupament de la missió i funcions del Consell de Coordinació de Benestar Social, es poden crear Taules de Coordinació i, en el marc d'aquestes, grups de treball.
Les Taules de Coordinació i els seus grups de treball són constituïts per la presidència del Consell de Coordinació de Benestar Social, i en l'acord de constitució hi ha de constar els seus objectius, la persona que les ha de presidir, la seva composició, els resultats previstos de la seva actuació, la seva durada i els seus costos.
Els grups de treball interdepartamentals i interadministratius amb caràcter estable que tinguin com un dels seus objectius centrals la coordinació amb els serveis socials o entre serveis socials, i els òrgans col·legiats d'aquestes característiques existents amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret, poden ser inclosos com a Taules de Coordinació o grups de treball del Consell de Coordinació de Benestar Social, a proposta de la seva Secretaria.

Components

El Ple del Consell de Coordinació de Benestar Social té la composició següent:
a) La presidència, que recau en la persona titular del departament competent en matèria de serveis socials.
b) La vicepresidència, que recau en la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de serveis socials.
c) Vocalies:
c.1) 28 persones en representació de l'Administració de la Generalitat, amb categoria d'alt càrrec, de subdirecció general o assimilada, designades per la persona titular del departament corresponent, dels àmbits següents:
13 de l'àmbit dels serveis socials i drets de ciutadania.
1 de l'àmbit de la presidència.
1 de l'àmbit d'administracions públiques.
1 de l'àmbit de cultura.
1 de l'àmbit d'economia.
1 de l'àmbit d'educació.
1 de l'àmbit d'habitatge.
1 de l'àmbit de participació ciutadana.
1 de l'àmbit de justícia.
2 de l'àmbit de salut.
1 de l'àmbit de treball.
1 de l'àmbit de política territorial.
1 de l'àmbit d'agricultura.
1 de l'àmbit d'universitats, recerca i innovació.
1 de l'àmbit de cooperació internacional.
c.2) 28 persones en representació de l'àmbit de les administracions locals, amb categoria d'electes, designades per les organitzacions més representatives de l'àmbit local de Catalunya.
d) La Secretaria. El càrrec de secretari o secretària del Consell i de la persona que l'ha de suplir seran designats per la persona que ostenta la presidència de l'òrgan, entre els funcionaris i les funcionàries del grup A del departament competent en matèria de serveis socials.
 


data actualització (24/01/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya