Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

    Organigrama

Responsable

Il·lm. Sr.   Magí Trullols i Trull

Càrrec

president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Adreça
Carrer de Sant Josep, 18 (Palau Alenyà)
Població
43400  Montblanc
Telèfon
977 86 12 32
Fax
977 86 24 24

 

NIF

P-9300007-C

 

Funcions

Entitats locals de caràcter territorial formades per l'agrupació de municipis contigus, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins.

L'organització territorial comarcal de Catalunya fa possible l'eficàcia, la descentralització i la participació en la prestació dels serveis públics.

Cap municipi no pot estar exclòs de l'organització comarcal ni pot pertànyer a més d'una comarca.

El territori de cada comarca és l'àmbit en què el Consell Comarcal respectiu exerceix les seves competències i és definit per l'agrupació dels termes municipals que la integren.

Establiment i prestació dels serveis públics mínims fixats per la legislació de règim local.

Exercitació de competències municipals per delegació o per conveni.

Establiment i prestació de serveis supramunicipals complementaris dels municipals.

Coordinació de serveis municipals per raons d'interès comarcal.

Cooperació municipal:

- Gestió del servei comarcal de recollida d'escombraries.
- Gestió del servei comarcal de transport regular de viatgers.
- Prestació dels serveis tècnics urbanístics en municipis de menys de 5.000 habitants.
- Gestió del servei comarcal de rehabilitació i compra d'habitatges.
- Gestió del Consorci per a l'abastament d'aigua a la Conca de Barberà.
- Gestió del Pla d'obres i serveis de Catalunya.
- Pla d'educació viària per als escolars de la comarca.


Agricultura:

- Gestió de les competències delegades de la Diputació de Tarragona en matèria d'arranjament de camins municipals.
- Gestió de subvencions del Departament de Política Territorial per a l'arranjament de camins en zones de muntanya.
- Projecte educatiu "El bosc i els incendis".
- Suport tècnic i administratiu a l'Associació d'embotelladors de vins i caves de la Conca de Barberà.
- Ajuts als ajuntaments de la comarca per a l'organització de la festa de l'arbre.
- Ajuts als ajuntaments de la comarca per a l'organització de fires agrícoles.
- Difusió i assessorament de la denominació comarcal de productes alimentaris de la Conca de Barberà.

Sanitat:

- Col·laboració en el servei d'ambulàncies de la Creu Roja.
- Programes d'educació sanitària.
- Serveis Socials: D'acord amb la Llei 4/1994, d'administració institucional, descentralització, desconcentració i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, el Consell Comarcal queda constituït com una àrea bàsica que, mitjançant l'equip bàsic d'Atenció Social Primària, gestiona el servei d'atenció domiciliària, els serveis residencials d'estada limitada, el servei de menjador i el centre obert per a la infància i l'adolescència.

Joventut:

- Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut a les comarques (Decret 187/1993).
- Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'instal·lacions juvenils de la comarca.

Esports:

- Organització d'estades esportives d'estiu per a joves de la comarca.
- Gestió de les subvencions de la Direcció General d'Esports.Cultura:

- Gestió d'ens vinculats al Consell Comarcal (Arxiu Històric Comarcal de Montblanc, el Museu Comarcal de la Conca de Barberà, el servei comarcal de català).
- Ajuts a les entitats i Ajuntament de la comarca (constitució d'entitats, escoles municipals de música, cicles de conferències i exposicions, festes populars, revistes locals ...).
- Activitat de promoció i difusió cultural (concert de Reis, catàleg d'activitats musicals, de grups estables, inventari del Patrimoni de la Comarca, celebració de la Diada de l'Onze de Setembre, organització de la I Trobada d'entitats i associacions, concessió de beques per assistir a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada (Conflent).
- Restauració i recuperació del patrimoni monumental i documental (declaració de BIC, inspeccions d'obres, comissió municipal de patrimoni de Barberà).

Ensenyament:

Gestió sobre transport escolar, gestió dels ajuts de menjadors escolars de centres públics i concertats, gestió dels ajuts de desplaçament públic i concertats, colònies (Decret 219/1989). Concessió d'ajuts a les escoles públiques de la comarca.

Desenvolupament:

- Coordinació de les actuacions de les àrees de turisme, agricultura, treball i medi ambient.
- Gestió i coordinació dels projectes cofinançats pel Fons Feder, aprovat el 21 de desembre en el DOCUP de Catalunya, de l'objectiu 5B (1994-1999).
- Promoció econòmica de la Conca de Barberà.
- Assessorament tècnic a l'associació d'empresaris d'hostaleria de la Conca de Barberà.

Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà:

És un organisme autònom de caràcter administratiu, creat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà, de conformitat amb els arts. 232,2,B) i 237 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. Té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins.


Té com a finalitat la promoció del desenvolupament rural de la Conca de Barberà, basada principalment en el desplegament de l'economia productiva a través del desenvolupament i la diversificació de l'activitat econòmica.

Gestió i desenvolupament del programa Leader II de la UE.

Turisme:

- Promoció turística de la comarca.
- Difusió del patrimoni cultural, espais naturals, instal·lacions turístiques, festes i gastronomia de la comarca.
- Mailings promocionals adreçats a agències de viatges, patronats de turisme, oficines de turisme, associacions.
- Gestió de l'oficina comarcal de Turisme de Poblet.
- Gestió, conjuntament amb els Consells Comarcals de l'Urgell i l'Alt Camp, de la marca de promoció turística "La ruta del Císter".

Consum:

- Atenció directa a tota aquella persona que es vulgui informar o assessorar de qualsevol tema relacionat amb el consum.

- Tramitar reclamacions davant els Serveis Territorials de Comerç, Consum i Turisme.
- Campanyes d'informació al consumidor.

Medi ambient:

- Gestió del servei de recollida selectiva de la Conca de Barberà.
- Actuacions d'educació ambiental en coordinació amb diverses entitats de la comarca.
- Gestió de les diverses actuacions que ofereix el Departament de Medi Ambient per aplicar-les a la Conca de Barberà.

Treball:

- Gestió de les subvencions que ofereix el Departament de Treball.
- Servei d'autoempresa.
- Servei Català de Col·locació.
- Gestió dels Plans d'Ocupació amb col·laboració amb l'INEM i amb el Departament de Treball.
- Gestió i coordinació dels cursos de formació per a persones inscrites a l'atur i dels cursos de formació per a reciclatge de treballadors.

Indústria i Comerç:

Gestió de subvencions que ofereix el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

Components

Òrgans de govern:

- El Ple (constituït en data 14 de juliol de 1995)
- El president
- El gerent
- La Comissió de Govern
- La Comissió Especial de Comptes
- El secretari
- L'Interventor

data actualització (30/08/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya