Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Comarcal de la Cerdanya

    Organigrama

Responsable

Il·lma. Sra.   Roser Bombardó Bagaria

Càrrec

Presidenta

Adreça
Plaça del Rec, 5
Població
17520  Puigcerdà
Telèfon
972 88 48 84
Fax
972 88 22 83

 

NIF

P-1700016-G

 

Funcions

Entitats locals de caràcter territorial formades per l'agrupació de municipis contigus, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins.

L'organització territorial comarcal de Catalunya fa possible l'eficàcia, la descentralització i la participació en la prestació dels serveis públics.

Cap municipi no pot estar exclòs de l'organització comarcal ni pot pertànyer a més d'una comarca.

El territori de cada comarca és l'àmbit en què el Consell comarcal respectiu exerceix les seves competències i és definit per l'agrupació dels termes municipals que la integren.

Els consells comarcals compten amb els serveis comarcals d'informació empresarial que formen part de la xarxa territorial del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i han estat creats per conveni, amb la finalitat d'oferir a les comarques la informació empresarial que CIDEM disposa.

Es crea a cada comarca una comissió consultiva formada per representats del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, del Consell comarcal, dels ajuntaments i dels propietaris afectats, amb la finalitat d'informar de les limitacions i les prohibicions regulades per la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural.

Hi ha prestació de serveis públics d'interès supracomarcal.

També, prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca.

Ordenació del territori i Urbanisme.

Sanitat.

Serveis Socials: Promoció de la iniciativa privada en serveis socials residencials i activitats de promoció de la integració social. Tot això referit a les persones amb disminució (és a dir, les que especifiquen els Decrets 220/1989 i 39/1988 i l'Ordre de 15·07·87, en relació amb els establiments d'acolliment residencial de titularitat de l'ICASS).

Competències delegades en matèria de cultura: gestió dels arxius històrics i gestió dels centres de normalització lingüística (Decret 208/1989) i competències referents als museus (Llei 17/1990).

Esport.

Ensenyament: Funcions sobre transport escolar, escoles-llar, menjadors i cantines escolars de centres públics d'àmbit supramunicipal, colònies i convivències escolars, rutes culturals i intercanvis escolars (Decret 219/1989).

Salubritat pública i medi ambient: Potestat de qualificació i informe en el tràmit de concessió de llicències municipals per a l'exercici d'activitats classificades (Decret 346/1988 i Resolució de 26·10·89).

Establiment i prestació dels serveis públics mínims fixats per la legislació de règim local.

Exercitació de competències municipals per delegació o per conveni.

Establiment i prestació de serveis supramunicipals complementaris dels municipals.

Coordinació de serveis municipals per raons d'interès comarcal.

Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut a les comarques (Decret 187/1993).Aquest Consell té adscrit orgànicament el Consell Consultiu de Vellesa de la Cerdanya, com a òrgan de consulta i de participació dels usuaris i de les entitats de serveis socials en els temes de la vellesa.

Als efectes de la Llei 2/1983, d'alta muntanya (DOGC 312), aquesta comarca es considera de muntanya.

Aquest Consell no té assumides competències de salubritat pública i medi ambient.

Components

Òrgans de govern:

- El Ple (els membres i suplents han estat nomenats en el DOGC 960)
- El president, assistit per un gerent
- La Comissió Especial de Comptes
- La secretària

data actualització (30/08/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya