Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comitè Assessor d'Ètica Pública


Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 43 28

Funcions

Les funcions del Comitè Assessor d'Ètica Pública són:
  1. Respondre les consultes, observacions i suggeriments dels alts càrrecs i personal directiu relatius a la conducta ètica en l'exercici de les seves tasques.
  2. Rebre les queixes sobre la conducta ètica en l'exercici de les seves tasques dels alts càrrecs i personal directiu i efectuar recomanacions de conducta al respecte o donar-hi el tràmit que correspongui.
  3. A petició dels òrgans competents per incoar o arxivar un procediment sancionador per incompliment del Codi de conducta, orientar i donar directrius amb la major precisió possible sobre els fets susceptibles de motivar la incoació d'un procediment sancionador i de les circumstàncies rellevants en el cas.
  4. Emetre un informe anual sobre l'activitat del Comitè Assessor d'Ètica Pública, les conclusions del qual seran públiques.
Les persones integrants del Comitè Assessor d'Ètica Pública s'obliguen a guardar secret sobre la informació de la quan hagin tingut coneixement durant l'exercici de les seves funcions; en particular, sobre els fets examinats, el contingut de les investigacions i deliberacions i les dades de caràcter personal.
Per al desenvolupament de les seves funcions, aquest Comitè rep el suport tècnic i administratiu del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
El funcionament del Comitè es regeix per la normativa aplicable als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.
A fi i efecte de poder formular queixes davant del Comitè Assessor d'Ètica Pública, s'ha establert una bústia informàtica amb la garantia de confidencialitat:comite.etica.publica@gencat.cat i un formulari de queixa sobre la conducta d'un alt càrrec o directiu
El Comitè Assessor d'Ètica Pública s'ha de coordinar amb l'Oficina Antifrau, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, la Comissió de Garanties per al Dret d'Accés a la Informació Pública i la Inspecció General de Serveis de Personal.
El Comitè Assessor d'Ètica Pública s'integra en el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Components

Aquest Comitè estarà integrat per les persones titulars de la Secretaria de Transparència i Govern Obert i de la Secretaria d'Administració i Funció Pública i per tres persones funcionàries, llicenciades en dret, amb rang orgànic mínim de cap de servei o assimilat orgànicament, designades per les persones titulars dels Departaments d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, de Polítiques Digitals i Administració Pública, i de Justícia, a proposta de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, de la Secretaria d'Administració Pública i Funció Pública, i de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, respectivament.
Correspon al titular de la Secretaria d'Administració i Funció Pública la presidència del Comitè i la secretaria, a una de les persones funcionàries amb rang orgànic mínim de cap de servei o assimilat orgànicament.


data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya