Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Interdepartamental per a l'Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltractaments a Infants i Adolescents

Responsable

Sr.   Joan Mayoral i Simón

Càrrec

director de la Comissió Interdepartamental

Funcions

La Comissió té l'encàrrec de desplegar el títol IV, 'De la protecció pública relativa als maltractaments a infants i adolescents', de la Llei 14/2010, de 27 de maig, i ha de desenvolupar com a mínim les línies de treball següents:
 1. Dissenyar i desplegar polítiques preventives que incloguin:
  a) Campanyes adreçades a la ciutadania i als professionals dirigides a disminuir la vulnerabilitat dels infants i adolescents.
  b) Promoció de formació específica als professionals i inclusió de coneixements sobre maltractament o violència sexual a infants i adolescents en els currículums dels estudis universitaris que treballaran amb infants i adolescents o per a aquests. Aquesta tasca ha d'incloure la difusió de material didàctic adaptat a les diferents etapes evolutives que ajudi els infants i els adolescents a reconèixer els factors de risc a què poden estar exposats, especialment com a receptors de les noves tecnologies, i que els proporcioni informació sobre com afrontar aquestes situacions de risc.
  c) Intervenció amb els agressors, especialment si són menors d'edat.
  d) Desplegament de programes educatius adaptats a cada etapa evolutiva dels infants i adolescents sobre sexualitat i maltractaments, i programes de sensibilització dels adolescents per prevenir qualsevol forma de violència, especialment per prevenir la violència sexual entre aquests.
 2. Realitzar accions de promoció del correcte tractament de la informació sobre maltractaments a infants i adolescents, d'acord amb el que preveu l'article 85 de la Llei 14/2010, de 27 de maig.
  Aquesta tasca ha d'incloure la formació i les accions de difusió i desenvolupament del Manual d'estil per als mitjans de comunicació sobre com informar dels maltractaments infantils del 2014.
 3. Desplegar totalment el Sistema d'informació i gestió en infància i adolescència, que preveuen els articles 25, 101.1 i la disposició addicional tercera de la Llei 14/2010, de 27 de maig, així com incorporar dins d'aquest Sistema el Registre unificat de maltractaments infantils tal com preveu l'article 86 de la Llei esmentada.
  Aquest desplegament ha d'incloure com a mínim la incorporació al Sistema dels serveis socials bàsics i l'accés al Sistema d'informació de les unitats que es determinin dels departaments d'Interior, Salut, Justícia i Ensenyament.
 4. Desenvolupar, dins el marc de les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya, la protecció davant de la victimització secundària que preveu l'article 87 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, i l'efectivitat de les disposicions de la Llei 4/2015, de 27 d'abril, i de l'Estatut de la víctima del delicte, pel que fa a les víctimes menors d'edat.
  Aquesta tasca ha d'incloure la creació, amb l'anàlisi prèvia d'experiències comparades, d'espais específics i adequats de caràcter multidisciplinari i interdepartamental per a l'atenció dels infants i adolescents víctimes, en els quals s'ha d'integrar la necessària informació, declaració i suport durant tot el procés.
 5. Desenvolupar l'atenció específica i especialitzada als infants i adolescents víctimes de qualsevol forma de maltractament per part de la Policia de la Generalitat, els serveis sanitaris i la comunitat educativa, tal com preveuen els articles 88, 89 i 90 de la Llei 14/2010, de 27 de maig.
 6. Revisar l'actual servei d'atenció immediata especialitzada que preveu l'article 92 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, per a una resposta efectiva de les comunicacions de possibles maltractaments comesos a un infant o adolescent.
  Aquesta revisió ha d'incloure la difusió adequada del Telèfon Europeu d'Ajuda a la Infància 116 111 com a via de comunicació i informació dels infants i adolescents que puguin ser víctimes de maltractaments.
 7. Dissenyar i desenvolupar el servei d'atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes d'abús sexual, que preveu l'article 93 de la Llei 14/2010, de 27 de maig.
  Aquest servei ha de ser prestat per professionals especialitzats i terapeutes, ha de ser integral, garantit, gratuït, multidisciplinari i s'ha d'incloure en la propera Cartera de serveis socials.
 8. Redefinir i incrementar el suport als programes per a la detecció i l'atenció del maltractament a infants i adolescents que preveu l'article 94 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, i coordinar les iniciatives dels diferents departaments relacionades amb el foment dels programes per a la detecció i l'atenció del maltractament a infants i adolescents.
 9. Impulsar l'atenció a infants i adolescents que conviuen amb situacions de violència masclista, tal com preveu l'article 95 de la Llei 14/2010, de 27 de maig.
 10. Desenvolupar l'atenció prioritària dels infants i adolescents víctimes de maltractaments que preveuen els articles 96 i 97 de la Llei 14/2010, de 27 de maig.
Per dur a terme les tasques que es derivaran dels objectius que preveuen els números 4, 5, 6 i 7 s'han d'establir les bases per a la creació d'una unitat integrada d'atenció als infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals que incorpori, com a mínim, professionals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament de Justícia, el Departament d'Interior, el Departament de Salut i el Departament d'Ensenyament.
En desenvolupament d'aquestes línies de treball, la Comissió ha de vetllar per la integració expressa i operativa de la perspectiva de gènere de les nenes i les adolescents.

Components

La Comissió Interdepartamental s'articula en dues comissions, la Comissió Directiva i la Comissió Tècnica.

La presidència de la Comissió Directiva, l'exerceix la persona titular de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies. Formen part de la Comissió Directiva, com a mínim, el director o la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, el director o la directora general de Joventut, la presidenta de l'Institut Català de les Dones i els representants amb rang orgànic mínim de director general dels departaments d'Interior, Salut, Justícia, la Presidència i Ensenyament. La secretaria, l'ocupa una persona al servei de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, nomenada per la presidència. S'hi poden incorporar altres departaments a proposta de la presidència. La presidència pot convocar també, com a col·laboradors externs, les persones que, a títol individual o com a representants d'un grup, entitat o organització, per la seva especialitat, coneixements, funcions que desenvolupin o per altres motius, estiguin en condicions de fer aportacions d'interès.

La Comissió Tècnica ha d'elaborar i presentar a la Comissió Directiva les propostes de mesures dirigides a la consecució de l'encàrrec establert. La Comissió Tècnica està formada pels representants designats per la Comissió Directiva amb un nivell mínim de subdirecció general i està coordinada per la persona designada per la Comissió Directiva. La persona coordinadora pot convocar també, com a col·laboradors externs, les persones que, a títol individual o com a representants d'un grup, entitat o organització, per la seva especialitat, coneixements, funcions que desenvolupin o per altres motius, estiguin en condicions de fer aportacions d'interès.


data actualització (24/01/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya