Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques

Funcions

Són funcions del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques les següents:
a) Assessorar el departament competent en matèria de salut i els ens que en depenen, mitjançant l'emissió d'informes, estudis, propostes i dictàmens no vinculants, en tots els assumptes relacionats amb els processos sanitaris i d'avaluació mèdica de les incapacitats laborals,  siguin temporals o permanents.
b) Fer el seguiment de l'activitat de l'òrgan competent en matèria d'avaluacions mèdiques i proposar actuacions orientades a la millora del nivell científic i tècnic del control dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de la Seguretat Social en matèria d'incapacitats laborals.
c) Totes les altres funcions que, dins de l'àmbit de les incapacitats laborals, el conseller o consellera competent en matèria de salut assigni a aquest òrgan.
El Consell Assessor ha d'incorporar la perspectiva de gènere com a estratègia de treball i a tal efecte establirà les metodologies necessàries per fer-la efectiva en l'exercici de les seves funcions.

Components

El Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques està integrat pels membres següents:
a) Un president o presidenta, que és la persona titular de la direcció general competent en matèria d'avaluacions mèdiques del departament competent en matèria de salut.
b) Un vicepresident o vicepresidenta, que ha de ser una persona escollida d'entre les vocalies d'aquest òrgan.
c) Tres vocals en representació del departament competent en matèria de salut. D'aquests tres vocals, un n'és el sub-director o sub-directora general competent en matèria d'avaluacions mèdiques.
d) Un o una vocal en representació del Servei Català de la Salut.
e) Un o una vocal en representació de l'Institut Català de la Salut.
f) Dos vocals en representació del departament competent en matèria de relacions laborals, un o una dels quals ha de ser una persona adscrita a la Inspecció de Treball de Catalunya.
g) Un o una vocal en representació del departament competent en matèria de polítiques de serveis, prestacions i protecció socials.
h) Un o una vocal en representació de La Unió, Associació d'Entitats Sanitàries i Socials.
i) Un o una vocal en representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya.
j) Un o una vocal en representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES).
k) Quatre vocals en representació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
l) Un o una vocal en representació de l'Institut Social de la Marina.
m) Cinc vocals en representació de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social amb més implantació a Catalunya.
n) Un o una vocal en representació de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
o) Fins a tres vocals en representació de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, en proporció a llur representativitat.
p) Dos vocals en representació de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya, segons les dades facilitades pel departament competent en matèria de treball.
q) Un o una vocal en representació de l'organització sindical més representativa en l'àmbit sanitari de Catalunya, segons les dades facilitades pel departament competent en matèria de treball.
r) Actua com a secretari o secretària, amb veu i sense vot, una persona tècnica funcionària adscrita al departament competent en matèria de salut proposada per la persona titular de la direcció general competent en matèria d'avaluacions mèdiques. L'exercici d'aquestes funcions no pot comportar la creació ni l'ocupació de cap lloc de treball específic a aquests efectes.
Les persones membres del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques són nomenades pel conseller o consellera competent en matèria de salut per un període de quatre anys, sens perjudici que puguin ser reelegides per períodes d'igual duració.
La proposta de nomenament correspon a les institucions que representen i, pel que fa a les persones en representació de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, la proposta de nomenament correspon a l'Associació de Mútues d'Accidents de Treball.
Les propostes de nomenament s'han de trametre al departament competent en matèria de salut amb identificació, per a cada designació, d'un membre titular i d'un membre suplent, que ha de substituir la persona titular amb caràcter estable en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada.
Les vacants que es produeixin en el si del Consell Assessor s'han de cobrir mitjançant la forma de designació prevista en aquest apartat, per al temps que resti de mandat.
La proposta i el nomenament dels membres del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques ha de tendir a assolir la presència equilibrada de dones i homes.
El rang orgànic mínim per ocupar una vocalia al Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya és de sub-director o sub-directora general o assimilat.


data actualització (31/07/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya