Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral

Responsable

Sr.   Albert Alins i Abad

Càrrec

director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral

Adreça
Passatge Alzina, 3
Població
25700  La Seu d'Urgell
Telèfon
973 35 55 52
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Coordinar l'aplicació del conjunt de polítiques sectorials del Departament que són estratègiques per als territoris de muntanya i del litoral.
b) Proposar i dirigir programes i projectes estratègics per als territoris de muntanya que puguin comportar la mobilització de recursos tècnics i econòmics existents en altres departaments, d'acord amb aquests i en coordinació amb les delegacions territorials del Govern de la Generalitat corresponents.
c) Impulsar les disposicions de caràcter general relatives a la muntanya i al litoral que assegurin la integració d'una visió interdepartamental, i liderar i gestionar el procés de participació necessari en el territori.
d) Fer el seguiment i l'avaluació de l'impacte que es derivin de les diferents polítiques sectorials que afecten els territoris de muntanya en coordinació amb les delegacions territorials del Govern de la Generalitat corresponents.
e) Assessorar i emetre informe preceptiu en els processos normatius i de planificació i programació del Govern de Catalunya per garantir que es tenen en compte les especificitats dels territoris de muntanya.
f) Vetllar, en col·laboració amb les delegacions territorials del Govern de la Generalitat, per la coordinació de les actuacions de l'Administració de la Generalitat i de les altres administracions públiques que afectin els territoris de muntanya.
g) Participar en les comissions transversals que afectin els territoris de muntanya.
h) Dirigir els instruments d'ordenació i gestió en matèria de litoral.
i) Supervisar les actuacions relatives a l'ordenació dels serveis i activitats, i la regulació i la gestió del règim economicofinancer en matèria de costes.
j) Resoldre l'atorgament de concessions i autoritzacions en matèria de gestió del litoral.
k) Incoar procediments de protecció de la legalitat vulnerada en matèria de costes, adoptar les mesures provisionals que consideri oportunes i ordenar l'execució forçosa de les resolucions adoptades.
l) Imposar les sancions per infraccions tipificades en la legislació en matèria de costes, i ordenar-ne les mesures de restauració corresponents, fixant la indemnització dels danys irreparables i perjudicis causats i el benefici obtingut.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (12/02/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya