Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Administració Digital

    Organigrama

Responsable

Sra.   Núria Espuny Salvadó

Càrrec

directora general d'Administració Digital

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Desenvolupar les polítiques orientades a aconseguir una Administració moderna, innovadora i digital, atenent a quatre eixos: treballadors públics, processos, dades i tecnologia.

b) Impulsar la transformació digital de l'Administració de la Generalitat en les relacions entre administracions públiques i el sector públic institucional, especialment pel que fa a la prestació de serveis i el desenvolupament de polítiques públiques, incloent la subscripció de convenis de cessió de dades entre l'Administració de la Generalitat i altres administracions públiques i ens del sector públic autonòmic, estatal o local.

c) Donar suport a la planificació, el desenvolupament i l'avaluació de les polítiques digitals que impulsi el Departament col·laborant amb els òrgans competents en la matèria.

d) Definir i desplegar mesures de simplificació, agilitat i millora del funcionament dels processos administratius de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional, en col·laboració amb altres òrgans amb funcions sobre aquesta matèria.

e) Impulsar la millora de la qualitat i avaluació dels serveis públics prestats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, mitjançant la supervisió, el seguiment i la coordinació per implantar i desenvolupar les auditories administratives, les cartes de serveis i els quadres de comandament.

f) Proposar, planificar i liderar el desenvolupament dels sistemes d'informació corporatius vinculats amb l'Administració digital, pel que fa a la vessant tecnològica, en col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) i, pel que fa a la vessant funcional, amb la resta d'agents implicats, tot donant suport al desplegament d'aquests sistemes als departaments i entitats del sector públic, especialment respecte del canvi cultural que suposa la transformació digital.

g) Fer el seguiment i coordinar la supervisió contínua de les entitats del sector públic institucional de l'Administració de la Generalitat per tal d'avaluar la subsistència dels motius que van justificar-ne la creació, l'eficàcia i eficiència organitzativa i la governança, en coordinació amb les unitats competents en matèria d'organització, de recursos humans, patrimonial i economicofinancera, i en els termes que determini el Govern. Aquesta funció s'exerceix sens perjudici de les competències que corresponguin al departament competent en matèria d'economia i finances en relació amb la supervisió i sostenibilitat economicofinancera.

h) Proposar, planificar i liderar l'establiment de les polítiques i del model de la dada a l'Administració de la Generalitat i impulsar les mesures necessàries per habilitar la gestió de les dades addicionalment a la gestió dels documents en l'àmbit de l'Administració digital, i adoptar les mesures adients per facilitar la governança d'aquestes en tot el seu cicle de vida amb la vocació de prestar serveis públics digitals proactius i personalitzats, sense perjudici de les competències d'altres òrgans.

i) Adoptar mesures per implantar i desenvolupar la direcció pública professional.

j) Adoptar les mesures adients per facilitar la racionalització i simplificació de l'organització de l'Administració i del seu sector públic.

k) Facilitar la implantació o el desenvolupament de codis d'integritat i bones pràctiques en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional.

l) Impulsar i, si és el cas, definir les línies d'actuació relatives al reconeixement de la innovació i talent mitjançant l'aprofitament i la potenciació de les capacitats del personal de l'Administració i del seu sector públic institucional, així com de les possibilitats que ofereixen les solucions tecnològiques i les xarxes socials. S'exerceix aquesta funció en coordinació amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

m) Potenciar els processos de col·laboració publicoprivada, assegurant els estàndards mínims de qualitat, i la participació ciutadana en el seu seguiment, i enfortint les capacitats internes de l'Administració per gestionar-los adequadament, en coordinació amb altres òrgans amb funcions en la matèria.

n) Supervisar i coordinar l'anàlisi i la difusió de la informació sobre recursos humans de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, sens perjudici de les funcions que, sobre aquest àmbit, puguin correspondre a altres òrgans.

o) Supervisar i fer el seguiment de les actuacions de la Secretaria d'Administració i Funció Pública derivades de la relació amb l'activitat parlamentària i amb altres institucions, d'acord amb els criteris establerts per les unitats departamentals competents, i de les actuacions de comunicació interna i externa de la seva activitat, i les adreçades a la relació amb la ciutadania d'acord amb els principis de transparència i del dret d'accés a la informació pública.

p) Establir criteris de coordinació interdepartamental i donar suport al desplegament de la organització i governança en el desenvolupament de la normativa vigent en matèria de protecció de dades en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional.

q) Informar amb caràcter preceptiu les disposicions de caràcter general i els acords del govern, quan tinguin incidència en el desenvolupament dels processos administratius i de l'administració digital, i dels sistemes de signatura i d'identificació electrònica dels interessats en el procediment, per tal d'assegurar la seva adequació a les directrius corporatives en aquestes matèries.

r) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada. 
data actualització (22/10/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya