Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració

    Organigrama

Responsable

Sra.   Ester Manzano i Peláez

Càrrec

directora general de Modernització i Innovació de l'Administració

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 43 28

Funcions

a) Desenvolupar les polítiques de millora i modernització de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

b) Desenvolupar l'administració electrònica en les relacions entre administracions públiques, empreses i ciutadania, especialment pel que fa a la tramitació per mitjans electrònics, d'acord amb les competències del Departament.

c) Implementar mesures de simplificació, agilitat i millora del funcionament de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

d) Supervisar, fer el seguiment i coordinar la implantació i el desenvolupament de les auditories administratives, les cartes de serveis, els quadres de comandament i l'avaluació dels serveis públics a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

e) Fer el seguiment i coordinar la supervisió contínua de les entitats del sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat per tal d'avaluar la subsistència dels motius que van justificar la seva creació, en coordinació amb les unitats competents en matèria d'organització, de recursos humans, patrimonial i matèria economicofinancera, i en els termes que determini el Govern. Aquesta funció s'exerceix sens perjudici de les competències que corresponguin al departament competent en matèria d'economia i finances en relació amb la supervisió i sostenibilitat economicofinancera.

f) Promoure i fer el seguiment dels projectes de millora i simplificació dels processos administratius de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

g) Adoptar mesures per facilitar la reforma de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic i per a la implantació o desenvolupament de la direcció pública.

h) Adoptar les mesures adients per facilitar la racionalització i simplificació de l'organització de l'Administració i del seu sector públic.

i) Facilitar la implantació o el desenvolupament de codis d'integritat i bones pràctiques en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

j) Impulsar i, si és el cas, definir les línies d'actuació relatives al reconeixement de la innovació i talent mitjançant l'aprofitament i la potenciació de les capacitats del personal de l'Administració i del seu sector públic instrumental, així com de les possibilitats que ofereixen les solucions tecnològiques i les xarxes socials. Exerceix aquesta funció en coordinació amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

k) Potenciar els processos de col·laboració publicoprivada, assegurant els estàndards mínims de qualitat, la participació ciutadana en el seu seguiment, i enfortint les capacitats internes de l'Administració per gestionar-los adequadament, en coordinació amb altres òrgans amb funcions en la matèria.

l) Supervisar i coordinar l'anàlisi i difusió de la informació sobre recursos humans de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, sens perjudici de les funcions que, sobre aquest àmbit, puguin correspondre a altres òrgans.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (28/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya