Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Igualtat

Responsable

Sra.   Mireia Mata i Solsona

Càrrec

directora general d'Igualtat

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Direcció General d'Igualtat té les funcions següents:

a) Promoure la igualtat efectiva de drets de ciutadania en totes les polítiques públiques.
b) Promoure i avaluar les polítiques d'igualtat efectiva en matèria d'accés al treball i formació ocupacional i formació no reglada, i les polítiques adreçades a joves, gent gran i les de caire intergeneracional.
c) Promoure i avaluar la participació de les persones immigrades a activitats que tinguin per objecte la seva integració efectiva.
d) Promoure la participació de les persones de col·lectius en risc d'exclusió.
e) Promoure polítiques per a la igualtat real de les persones amb discapacitat.
f) Promoure l'accessibilitat universal amb l'objecte de garantir la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació per raó de discapacitat o existència de barreres físiques o actitudinals, i vetllar per l'aplicació de la normativa catalana vigent en aquest àmbit.
g) Promoure i impulsar les polítiques que permetin una plena igualtat de la ciutadania en matèria d'alfabetització digital.
h) Planificar i implementar les polítiques per a la igualtat de tracte i no-discriminació de persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals (LGBTI), així com contra la discriminació per raó de l'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere de les persones.
i) Actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l'avaluació de les polítiques departamentals, mitjançant l'exercici de les funcions que estableix l'article 8.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
j) Col·laborar amb altres departaments, institucions o entitats en programes, projectes o iniciatives que tinguin per objectiu la igualtat.
k) Planificar i impulsar plans de suport i accions a les empreses i entitats públiques i privades destinats a incorporar la igualtat de tracte i d'oportunitats en les seves organitzacions.
l) Vetllar perquè el temps vital es faci compatible amb la igualtat d'oportunitats per a la participació associativa, comunitària, laboral i, en general, social.
m) Representar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en les comissions interdepartamentals i interinstitucionals en relació amb les competències que li són pròpies.
n) Establir i mantenir relacions amb la Unió Europea i les comissions internacionals per a la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació, l'intercanvi d'experiències i el desenvolupament de la transversalitat de gènere (mainstreaming).
o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.data actualització (16/02/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya