Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

Responsable

Sr.   Lluís Juncà Pujol

Càrrec

director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar informes i donar suport a l'actuació del Govern en matèria de promoció econòmica, competitivitat i polítiques de la Unió Europea, en l'àmbit de les competències del Departament.
b) Negociar amb l'Administració General de l'Estat per a l'assignació de recursos dels fons estructurals i d'inversió de la Unió Europea per a Catalunya i la seva modificació al llarg dels períodes de programació, sense perjudici de les competències que correspongui exercir a altres departaments de la Generalitat.
c) Relacionar-se amb els serveis de la Comissió Europea en el seguiment i el control de les intervencions comunitàries a Catalunya amb els fons estructurals i d'inversió europeus, sense perjudici de les competències que correspongui exercir a altres departaments de la Generalitat.
d) Coordinar els departaments gestors dels fons estructurals i d'inversió europeus en l'elaboració de la programació d'aquests fons, així com fer-ne el seguiment com a òrgan responsable de proposar al Govern la priorització i l'assignació dels recursos del tram autonòmic dels fons estructurals i d'inversió europeus, sense perjudici de les competències que correspongui exercir a altres departaments de la Generalitat.
e) Aprovar la selecció dels projectes i la certificació de despeses del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) davant dels organismes competents.
f) Coordinar els instruments financers públics finançats amb fons de la Unió Europea i vetllar pel compliment de les finalitats d'interès general d'aquests instruments que tinguin participació de la Generalitat de Catalunya i per la seva coordinació amb els objectius de política econòmica del Govern.
g) Establir les estratègies d'actuació necessàries per orientar l'execució dels fons estructurals i d'inversió europeus al foment de la competitivitat de l'economia catalana, així com impulsar els programes d'inversió previstos a Catalunya per a aquests fons, per adaptar-los als criteris de competitivitat i als derivats de la política econòmica del Govern, sense perjudici de les competències que correspongui exercir a altres departaments de la Generalitat.
h) Impulsar programes i projectes estratègics interdepartamentals d'interès per a l'economia catalana, així com la col·laboració i l'actuació coordinada amb institucions i entitats públiques i privades per a la promoció econòmica i la competitivitat de l'economia catalana.
i) Promoure, en coordinació amb els òrgans de l'Administració de la Generalitat competents en matèria de millora de la regulació normativa i, en general, amb altres òrgans amb competències concurrents, la creació d'entorns de regulació dels mercats favorables al creixement econòmic i a la competitivitat.
j) Fomentar, en coordinació amb els òrgans a què fa referència la lletra i, la millora de la regulació econòmica a la Generalitat de Catalunya mitjançant l'assessorament a les unitats impulsores, així com participar en iniciatives internacionals o estatals que tinguin com a objectiu la millora de la regulació econòmica.
k) Assessorar els departaments i les entitats dependents o vinculades amb la Generalitat de Catalunya en la reclamació de danys causats per il·lícits de competència.
l) Donar suport als departaments i a les entitats dependents o vinculades de la Generalitat de Catalunya per adaptar correctament a la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajuts d'estat els règims d'ajuts, les convocatòries d'ajuts i els ajuts individuals.
m) Coordinar la recollida d'informació dels règims d'ajuts de la Generalitat de Catalunya i notificar a l'òrgan corresponent de l'Estat tot tipus d'ajut públic que hagi de ser objecte de comunicació a la Unió Europea, d'acord amb el Decret 314/1990.
n) Participar en l'establiment de les directrius de l'Autoritat Catalana de la Competència i exercir el control de l'eficàcia i l'eficiència en relació amb el programa anual d'actuacions segons el que estableix l'article 1.4 de la Llei 1/2009, de 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència.
o) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.
 data actualització (10/06/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya