Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Coordinació Interdepartamental

Responsable

Sr.   Marc Ramentol Sintas

Càrrec

director general de Coordinació Interdepartamental

Adreça
Plaça de Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 402 46 00

Funcions

a) Promoure, desenvolupar i fer el seguiment de la coordinació de l'acció del Govern dels departaments de l'Administració de la Generalitat, sens perjudici de les funcions que corresponen a la Secretaria del Govern.

b) Promoure i participar en les iniciatives del Govern que tinguin com a objectiu impulsar i coordinar les polítiques transversals de la Generalitat.

c) Proposar i impulsar l'adopció de mecanismes d'actuació conjunta o coordinada entre departaments, participar-hi quan correspongui i vetllar per l'efectivitat, la racionalitat i la simplificació dels mecanismes que s'adoptin.

d) Fixar les directrius d'elaboració, seguiment, aplicació i avaluació del Pla del Govern.

e) Promoure les actuacions encaminades a garantir la coherència de la planificació de les polítiques públiques departamentals i interdepartamentals, principalment en el marc del Pla del Govern.

f) Donar suport a l'Oficina d'Estratègia i Comunicació del President o Presidenta i del Govern i a la Secretaria del Govern en les tasques de coordinació que se li encomanin.

g) Impulsar i coordinar les relacions de col·laboració i cooperació entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat i el de les altres comunitats autònomes, tant les de caràcter bilateral com les de caràcter multilateral.

h) Exercir les funcions de secretaria de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i de la Comissió Bilateral d'Infraestructures, així com coordinar la participació de la Generalitat de Catalunya en els òrgans citats i, també, en la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat.

i) Donar suport al Gabinet Jurídic i als grups de treball que es creïn que tinguin per objecte vetllar pel respecte als àmbits materials i funcionals corresponents a les competències de la Generalitat.

j) Fer el seguiment de les iniciatives legislatives estatals i dels possibles conflictes amb allò que estableix el Pla del Govern, amb el Pla normatiu del Govern i amb les actuacions impulsades pels departaments de la Generalitat, en coordinació amb la Secretaria del Govern i el Gabinet Jurídic.

k) Assessorar els departaments en matèria de cooperació institucional amb l'Estat.

l) Gestionar els procediments de negociació prèvia per a la defensa competencial, sens perjudici de les competències del Gabinet Jurídic i en coordinació amb aquest.

m) Coordinar el procés de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat.

n) Proposar i impulsar actuacions de la representació de la Generalitat a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, a la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat - Generalitat de Catalunya, a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i a la Comissió Bilateral d'Infraestructures.

o) Coordinar les tasques de suport a la representació de la Generalitat a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, a la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat - Generalitat de Catalunya, a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i a la Comissió Bilateral d'Infraestructures.

p) Resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades en l'àmbit de les seves competències.

q) Les altres funcions de naturalesa anàloga que se li encomanin.data actualització (01/12/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya