Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Departament de Drets Socials

Responsable

Hble. Sra.   Violant Cervera i Gòdia

Càrrec

consellera del Departament de Drets Socials

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00 / 93 483 11 11
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció

Horari d'hivern
de dilluns a divendres, de 9 a 15 h; dijous, de 9 a 17 h.

Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre):
de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Horari de matí (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat):
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.Funcions

Les funcions del Departament de Drets Socials són:

Les polítiques de serveis, prestacions i proteccions socials, inclosa la Renda Garantida de Ciutadania i sens perjudici de les competències que sobre la determinació de l'ocupabilitat i les polítiques d'ocupació i inserció laboral de les persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania corresponen al departament competent en matèria d'ocupació.

La política de joventut.

La política de la gent gran.

Les famílies, la infància i l'adolescència.

L'acolliment i les adopcions.

La política de les persones amb discapacitat i dependències.

Els equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials.

Les polítiques d'inclusió social, d'accessibilitat i les polítiques de dependència.

L'acció comunitària.

La coordinació i la gestió de la xarxa d'equipaments cívics i socials.

La sensibilització cívica i social i el suport a les entitats i el voluntariat.

Les polítiques d'habitatge, que inclouen la planificació territorial sectorial de l'habitatge.

La planificació de la construcció d'habitatges d'obra nova per part de la Generalitat.

L'activitat de foment en matèria d'habitatge, tant de la promoció pública i privada d'habitatges com de la rehabilitació, en l'entorn urbà i en el món rural.

La gestió del patrimoni públic d'habitatges de la Generalitat.

L'ordenació de l'edificació i control de qualitat del procés i productes d'edificació.

Les polítiques de rehabilitació d'habitatges en barris i nuclis històrics, així com les actuacions de foment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial.

Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels òrgans i organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de Drets Socials l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

L'atribució de competències en matèria de les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials i dels equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials s'entén sens perjudici de les competències que en aquestes matèries es puguin atribuir al Departament de Salut i al Departament d'Igualtat i Feminismes.

L'atribució de competències en matèria de política de la gent gran i de la política de les persones amb discapacitat i dependències s'entén sens perjudici de les competències que en aquestes matèries es puguin atribuir al Departament de Salut.

L'exercici de les competències en matèria d'habitatge, atribuïdes al Departament de Drets Socials, que puguin tenir afectació en les competències assignades al Departament de Polítiques Digitals i Territori s'han d'exercir de forma coordinada entre ambdós Departaments.
data actualització (16/06/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya