Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comitè Coordinador de la Seguretat de la Informació del Departament de Salut


Adreça
Carrer de Roc Boronat, 81-95 (Edifici Salvany)
Població
08005  Barcelona
Telèfon
93 551 39 00

Funcions

Les funcions del Comitè Coordinador de la Seguretat de la Informació del Departament de Salut són les següents:
a) Definir el model comú de seguretat de la informació a implantar al Departament de Salut i als ens i organismes que hi estan adscrits, mitjançant la coordinació amb les respectives comissions de seguretat, d'acord amb l'estratègia i les directrius corporatives de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat de la informació, i sotmetre'l a l'aprovació del Consell de Direcció del Departament de Salut.
b) Supervisar la implantació del model de seguretat de la informació del Departament de Salut, mitjançant la coordinació amb les comissions de seguretat que es creïn en el Departament de Salut i els ens i organismes que hi estan adscrits.
c) Analitzar els possibles riscos introduïts per canvis en les funcions o el funcionament del Departament o als ens i organismes que hi estan adscrits; supervisar i realitzar el seguiment en relació amb les incidències de seguretat més destacades que tinguin més incidència sobre la confidencialitat i integritat de la informació, per tal d'adoptar les mesures de seguretat que escaiguin, així com fer el seguiment i la coordinació dels diferents rols i funcions que en matèria de seguretat de la informació li assignin el Departament de Salut i els ens i organismes que hi estan adscrits, que han d'estar alineats amb les directrius corporatives establertes per la Generalitat de Catalunya.
d) Vetllar pel compliment de la legislació en matèria de seguretat de la informació i protecció de dades de caràcter personal en tot l'àmbit del Departament de Salut i dels ens i organismes que hi estan adscrits.
e) Promoure, en coordinació amb les comissions de seguretat de la informació que es creïn en el Departament de Salut i els ens i organismes que hi estan adscrits, la formació i la conscienciació del personal que sigui usuari dels sistemes d'informació de l'àmbit del Departament o que tingui accés a informació confidencial i a dades de caràcter personal dels ciutadans de Catalunya.
f) Totes les altres funcions que li encomani l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya en matèria de seguretat de la informació.
2.2 Sens perjudici del que estableix l'apartat anterior, el Comitè pot elaborar i elevar al conseller o consellera de Salut, al director o directora del Servei Català de la Salut i al director o directora gerent de l'Institut Català de la Salut els informes extraordinaris o comunicats urgents que consideri pertinents derivats de les funcions que té encomanades perquè en facin la valoració.

Components

El Comitè Coordinador de la Seguretat de la Informació del Departament de Salut té la composició següent:
a) President o presidenta, que és el director o directora de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.
b) Vocals:
Cadascuna de les persones designades responsables de seguretat en el si del Departament de Salut, del Servei Català de la Salut, de l'Institut Català de la Salut i de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.
El o la cap de l'Assessoria Jurídica del Departament de Salut.
El coordinador o coordinadora general de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Sistema de Salut.
Una persona representant del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, designada per aquesta entitat.
La persona titular de la Gerència d'Entitats Participades del Servei Català de la Salut.
3.2 El president o presidenta i els vocals poden delegar la representació en altres persones de les unitats respectives, amb rang mínim de cap de servei o assimilat.
3.3 Exerceix la secretaria del Comitè un tècnic o tècnica de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, amb veu i sense vot.
L'exercici d'aquestes funcions no comporta la creació o ocupació d'un lloc de treball específic a aquests efectes.
3.4 En funció dels assumptes a tractar, a proposta de qualsevol dels membres del Comitè, poden assistir a les reunions altres professionals de l'àmbit del Departament de Salut o experts externs, amb veu i sense vot.
3.5 Per al millor desenvolupament de les seves funcions, el Comitè Coordinador de la Seguretat de la Informació del Departament de Salut, pot crear, sota la coordinació d'un dels seus membres, els grups de treball que es considerin necessaris, de caràcter temporal o permanent, en els quals poden integrar-s'hi altres experts que no formin part del Comitè.
3.6 L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya ha de prestar al Comitè Coordinador de la Seguretat de la Informació del Departament el suport necessari per al compliment de les funcions que té encomanades.


data actualització (15/12/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya