Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)

Responsable

Sr.   Josep Maria Campistol Plana

Càrrec

director general del Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)

Adreça
Carrer de Villarroel, 170
Població
08036  Barcelona
Telèfon
93 227 54 00
Fax
93 227 54 54

Observacions

Hospital del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)

Telèfon d'informació: 061 CatSalut Respon.

 

NIF

Q-0802070-C

 

Funcions

Article 3 dels Estatuts

Objecte i funcions
3.1  L'objecte de l'Hospital Clínic de Barcelona és la realització d'activitats sanitàries i sociosanitàries al servei dels ciutadans, així com docents, de recerca, d'investigació i innovació sanitària i, en concret, donar compliment de forma prioritària a l'activitat que se li encarregui en el marc del sistema de salut de cobertura pública per part del Servei Català de la Salut, a l'empara del que estableix la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. De conformitat amb això, són finalitats específiques de l'Hospital Clínic de Barcelona:
a)  L'educació sanitària, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la salut pública.
b)  L'atenció integral de la salut.
c)  L'atenció sanitària primària, especialitzada, ambulatòria, domiciliària, telemàtica i hospitalària, inclosos els serveis diagnòstics.
d) L'atenció sociosanitària i de salut mental: de prevenció, de rehabilitació, d'assistència a domicili, i altres activitats de naturalesa anàloga.
e)  La promoció del coneixement en els àmbits de la sanitat i les ciències de la salut i, en aquest àmbit, el desenvolupament d'activitats en matèria de docència pregraduada i postgraduada, la investigació, la innovació, la formació, la biomedicina, la bioètica, els sistemes d'informació, l'impuls del desenvolupament de les tecnologies i dels recursos per millorar la qualitat dels serveis sanitaris i sociosanitaris.
f)  Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell de Govern.
g)  La gestió dels béns immobles afectats en el desenvolupament de les activitats de l'Hospital Clínic de Barcelona.
3.2  Les activitats a què es refereix l'apartat anterior, l'Hospital Clínic de Barcelona les pot realitzar directament o a través de qualssevol altres formes de gestió admeses en dret. Per al desenvolupament de les seves activitats, l'Hospital Clínic de Barcelona pot formalitzar convenis de col·laboració amb altres institucions especialitzades o, en coherència amb el que preveu l'article 2, crear entitats instrumentals o participar-hi o servir-se d'aquelles de les quals ja sigui titular o hi tingui participació, de conformitat amb la normativa aplicable a cada supòsit.
3.3  Les activitats expressades, de conformitat amb el que disposa l'article 3.1, s'han de prestar prioritàriament i majoritàriament en règim de cobertura pública i finançament públic en el marc del SISCAT (sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya). Això no exclou el possible desenvolupament per part de l'Hospital Clínic de Barcelona d'activitats de finançament no públic respecte a l'atenció regida per assegurances obligatòries, voluntàries o qualsevol altre tipus d'assistència no coberta pel sistema públic de salut, d'acord amb la normativa aplicable.
3.4  Per al desenvolupament de les activitats relacionades amb els diferents àmbits de coneixement es poden formalitzar convenis de col·laboració prioritàriament amb la Universitat de Barcelona o, si s'escau, amb altres institucions especialitzades. Atesa la condició d'hospital universitari de la Universitat de Barcelona, els convenis de l'Hospital Clínic de Barcelona amb altres institucions especialitzades que tinguin la condició d'universitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, d'instituts d'investigació o, en general, qualsevol tipus d'institució d'ensenyament per a activitats de formació oficials o pròpies de la Universitat de Barcelona, ja sigui de pregrau, de grau o de postgrau, s'han de sotmetre prèviament a l'aprovació de la Universitat de Barcelona.
3.5  L'àmbit territorial preferent per al desenvolupament de l'objecte i les finalitats específiques de l'Hospital Clínic de Barcelona és Catalunya, sense que això constitueixi cap impediment per impulsar projectes, activitats i col·laboracions que ultrapassin aquest àmbit territorial de referència o participar-hi.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat


Components

Consorci. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.data actualització (03/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya