Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Tècnic/a d'Assumptes Jurídics amb Incidència Retributiva

    Organigrama

Responsable

Sra.   Montserrat Güell Roca

Càrrec

tècnica d'Assumptes Jurídics amb Incidència Retributiva

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 43
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Preparar i revisar jurídicament tota la documentació que s'ha de trametre a la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal, a fi que informi preceptivament sobre les propostes que formula el Departament d'Interior que afecten l'àmbit retributiu o de despesa de qualsevol dels col·lectius que té adscrits.

Coordinar i preparar tots els tràmits i gestions que condueixen a les regularitzacions de nomenaments de funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra i de Bombers, fer-se'n càrrec, i redactar la proposta de resolució corresponent que ha de signar l'òrgan competent.

Rebre les sentències de recursos contenciosos administratius i de procediments laborals que tenen incidència en la nòmina, informar jurídicament dels tràmits i gestions que cal efectuar per donar-hi compliment, i garantir i vigilar la seva execució.

Coordinar-se amb el Servei de Nòmines i Despeses de Personal i amb el Servei de Personal de la Direcció de Serveis per informar dels assentaments que s'han de gravar a la base de dades GIP i a la nòmina com a conseqüència de les regularitzacions de nomenaments de funcionaris del cos de Mossos d'Esquadra i de Bombers, i de l'execució de sentències, i fer-ne les comprovacions oportunes.

Elaborar els informes amb els càlculs retributius que s'han d'aplicar a la nòmina per fer efectiva l'execució de sentències amb incidència econòmica.

Coordinar i dur a terme tot el procediment de reclamació d'havers indeguts al personal del Departament i fer-ne el seguiment fins al seu rescabalament.

Coordinar, analitzar jurídicament, tramitar i elaborar les propostes de resolució de les reclamacions de quantitat que formula qualsevol persona que ha mantingut o manté una vinculació amb el Departament d'Interior.

Preparar tota la documentació i efectuar les propostes de resolució dels recursos administratius interposats en l'àmbit de les competències de la Sub-direcció General, i redactar els informes per als procediments davant d'instàncies judicials.

Gestionar i mantenir actualitzada la base de dades de control i seguiment dels procediments administratius i recursos administratius en matèries de competència de la Sub-direcció General.

Impulsar i proposar l'establiment de circuits administratius que impliquin una millora en la gestió i tramitació dels assumptes jurídics de l'àmbit competencial de la Sub-direcció General, encaminats al foment de l'Administració electrònica i la transparència.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (24/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya