Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

Responsable

Sra.   Elisabet Samarra i Gallego

Càrrec

presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

Adreça
Carrer de la Tapineria, 10
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 887 43 57
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Contacte

Observacions

El registre general de documents de la GAIP és a la Via Laietana, 14, 08003 Barcelona

Funcions

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública exerceix les seves funcions amb plena independència orgànica i funcional, i sense submissió a instruccions jeràrquiques de cap mena.
1. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública vetlla pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública mitjançant la mediació i la resolució de les reclamacions i l'assessorament, la formulació de propostes, la formació, la difusió i la recerca sobre totes aquelles qüestions que afecten el compliment i les garanties de l'accés a la informació pública.
2. La Comissió de Garantia exerceix les funcions següents:
a) Mediar en els conflictes entre les persones i els subjectes inclosos dins l'article 3 relacionats amb el dret d'accés a la informació pública en els termes previstos en aquest reglament.
b) Resoldre les reclamacions contra les resolucions expresses o presumptes i les comunicacions que substitueixin les resolucions en matèria d'accés a la informació pública.
c) Supervisar el compliment de la legislació vigent en matèria d'accés a la informació pública, sens perjudici de la competència per a avaluar el compliment de la Llei atribuïda al Síndic de Greuges.
d) Establir criteris per garantir una aplicació homogènia de la legislació relativa a l'accés a la informació, sens perjudici de l'adopció de les mesures de coordinació amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental previstes a l'article 59 d'aquest decret.
e) Proposar recomanacions i formular suggeriments per facilitar el compliment del dret d'accés a la informació pública a partir de les reclamacions que hagi tramitat.
f) Emetre informes en relació amb els conflictes d'atribucions que es puguin suscitar en relació amb els responsables de les infraccions tipificades per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
g) Elaborar estudis i anàlisis per a millorar el coneixement de l'aplicació de la legislació vigent en matèria d'accés a la informació a partir de les reclamacions que hagin estat tramitades per la Comissió.
h) Emetre informe sobre els projectes normatius que elaborin les administracions públiques catalanes que regulin de forma directa el dret d'accés a la informació pública o que, a criteri de l'òrgan impulsor de la norma, puguin tenir-hi una incidència rellevant.
i) Atendre les consultes que, amb caràcter facultatiu i no vinculant, puguin formular els subjectes esmentats a l'article 3 sobre la transparència i el compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública. No poden ésser objecte de consulta les qüestions relatives a assumptes la resolució dels quals pugui ésser objecte de reclamació davant la Comissió.
j) Impulsar accions de difusió sobre l'accés a la informació i el sistema de garanties del dret d'accés a la informació, per assegurar-ne el compliment.
k) Promoure accions de formació, divulgació i sensibilització, per mitjà de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o altres institucions formatives, adreçades als càrrecs i al personal al servei de les administracions públiques i als altres subjectes inclosos a l'article 3, així com a les persones que tenen dret d'accedir a la informació pública, sobre el compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública.
l) Orientar els subjectes amb obligacions de publicitat activa, a partir de les reclamacions que tramiti, sobre les informacions sol·licitades amb més freqüència per via de l'exercici del dret d'accés a la informació pública, als efectes previstos per l'article 8.1.m de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
3. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública exerceix les funcions recollides en l'apartat anterior sens perjudici de les que tenen atribuïdes les administracions públiques catalanes i els altres subjectes inclosos en el seu àmbit d'actuació, el Síndic de Greuges i l'Oficina Antifrau de Catalunya.
4. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha d'impulsar els mecanismes necessaris per garantir l'adequada col·laboració d'acord amb el que preveu el capítol VIII.

Components

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública és integrada per un mínim de tres i un màxim de cinc membres. Correspon al Parlament la determinació del nombre de membres així com la seva designació.
Els membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública han de ser juristes especialistes en dret públic i tècnics en matèria d'arxius o gestió documental, elegits entre experts de competència i prestigi reconeguts i amb més de deu anys d'experiència professional.
La composició de la Comissió ha de procurar garantir la paritat de gènere. Actualment en són membres la senyora Elisabet Samarra i Gallego (Presidenta) i el senyor Josep Mir i Bagó.
El procediment de designació dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública és el que estableixen la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Reglament del Parlament de Catalunya.
Les designacions dels membres de la Comissió s'han de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
 

 data actualització (14/01/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya