Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Responsable de Tramitació de les Comunicacions de Reunions i Manifestacions

    Organigrama

Responsable

Sra.   Marisa Marco Pérez

Càrrec

responsable de Tramitació de les Comunicacions de Reunions i Manifestacions

Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Supervisar les comunicacions rebudes relatives a reunions i manifestacions i proposar les actuacions que caldrà dur a terme.

Coordinar la tramitació dels expedients de comunicació de reunions i manifestacions i fer-ne el seguiment.

Coordinar la petició d'informes a les forces i cossos de seguretat i a la resta d'actors implicats en l'exercici del dret fonamental de reunió (manifestacions i concentracions).

Analitzar els informes preceptius, valorar les actuacions a realitzar i elevar les seves propostes al superior jeràrquic.

Vetllar perquè la tramitació dels expedients de comunicació de reunions i manifestacions s'ajusti als criteris jurisprudencials sobre la matèria i compleixi els terminis legalment establerts.

Estudiar, impulsar i proposar iniciatives dirigides a fomentar la comunicació de les reunions i manifestacions a les persones organitzadores, d'acord amb els criteris establerts pel seu superior jeràrquic.

Elaborar les propostes de resolució de modificació o prohibició i elevar-les al seu superior jeràrquic.

Efectuar un seguiment de les actuacions en relació amb l'exercici del dret de reunió abans, durant i després de la celebració de les manifestacions i concentracions.

Ser la persona interlocutora amb els organitzadors de la convocatòria de reunió o de manifestació per comunicar-los les recomanacions o indicacions que s'extreuen dels informes preceptius efectuats per les forces i cossos de seguretat.

Ser la persona interlocutora amb les diferents unitats del cos de Mossos d'Esquadra, policies locals, ajuntaments i altres actors que puguin resultar afectats per la convocatòria de reunió o manifestació.

Assessorar les persones organitzadores en matèria de tramitació de convocatòries de reunions i manifestacions, i impulsar i proposar-los instruments sobre el bon ordre que ha d'imperar en aquestes celebracions.

Impulsar i proposar criteris de gestió administrativa interna de les comunicacions de reunions i manifestacions, així com directrius tècniques i de procediment per millorar-ne la tramitació.

Tramitar els recursos administratius en l'àmbit de reunions i manifestacions la resolució dels quals correspongui a la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat, fer-ne el seguiment i col·laborar amb l'Assessoria Jurídica del Departament en l'elaboració de les propostes de resolució que corresponguin.

Tramitar els recursos contenciosos administratius relacionats amb el dret de reunió i manifestació, i col·laborar amb l'Assessoria Jurídica del Departament en l'emissió d'informes i la preparació de l'expedient per a la seva tramitació.

Valorar les actes de denúncia que trameten els diferents cossos policials per infraccions en matèria del dret de reunió i manifestació.

Proposar i elaborar l'obertura dels períodes d'informació prèvia per esbrinar si els fets denunciats a les actes són constitutius d'infracció de la normativa de seguretat ciutadana en relació amb el dret de reunió i manifestació.

Coordinar la tramitació dels procediments sancionadors en matèria de reunions (manifestacions i concentracions).

Dur a terme el seguiment i el control de la tramitació de la via de constrenyiment de les sancions imposades en relació amb el dret de reunió.

Preparar informes per donar resposta a preguntes sol·licitades per grups parlamentaris, el Síndic de Greuges i altres organismes relacionades amb el dret de reunió i manifestació i assessorar-los.

Elaborar estadístiques i informes qualitatius en relació amb les activitats del dret fonamental de reunió.

Qualsevol altra funció que li encomanin de naturalesa anàloga.

A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer la persona funcionària que l'ocupi (article 66 del Decret legislatiu 1/1997).


data actualització (04/12/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya