Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió tècnica en matèria de documentació clínica


Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Correspon a la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica establir criteris homogenis, d'acord amb les prescripcions de l'article 12 de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, sobre els àmbits següents:
 1. La custòdia, la conservació, l'esporgada i la destrucció de la documentació clínica.
 2. L'accés a les dades personals en matèria de salut i l'intercanvi de les dites dades, de conformitat amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
 3. Els procediments i els mètodes de translació de la informació de les històries clíniques del suport original a un altre suport, tant si és digital com d'una altra naturalesa, i també la seva interoperabilitat.
 4. Totes les altres funcions d'assessorament que en relació amb la gestió de la documentació clínica li encomani el departament competent en matèria de salut.
La Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica ha d'editar un protocol de referència per als centres i per al personal professional sanitari per tal de facilitar l'aplicació dels criteris que elabori d'acord amb l'apartat anterior.

Components

- Presidència
- Vicepresidència
- Vocalies
- Secretaria

Presidència
La Comissió Tècnica nomena d'entre els seus membres la persona titular de la presidència.

Correspon al president o presidenta de la Comissió Tècnica convocar-ne les reunions, presidir-les i moderar els debats i elevar les propostes i recomanacions acordades en els òrgans competents del departament competent en matèria de salut.


Vicepresidència
La persona titular de la presidència de la Comissió Tècnica nomena d'entre els vocals la persona titular de la vicepresidència.

El vicepresident o vicepresidenta de la Comissió Tècnica substitueix el president o presidenta en cas d'absència, vacant o malaltia.


Vocalies
 1. El director o directora de l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, o la persona en la qual delegui.
 2. La persona titular de la direcció general competent en matèria de recursos sanitaris del departament competent en matèria de salut, o la persona en la qual delegui.
 3. El cap o la cap de l'assessoria jurídica del departament competent en matèria de salut, o la persona en la qual delegui.
 4. Les persones que ocupen els llocs de treball de responsable de l'arxiu i documentació administrativa del departament competent en matèria de salut i del Servei Català de la Salut.
 5. Una persona proposada pel director o directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 6. Una persona proposada pel director o directora del Servei Català de la Salut.
 7. Una persona proposada pel director gerent o directora gerent de l'Institut Català de la Salut.
 8. Una persona proposada pel director o directora de l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut.
 9. Una persona proposada pel director o directora de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
 10. Una persona a proposta del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
 11. Una persona a proposta del Consell de Col·legis d'Infermeres i d'Infermers de Catalunya.
 12. Una persona a proposta del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.
 13. Una persona a proposta del Consorci de Salut i Social de Catalunya.
 14. Una persona a proposta de La Unió (Associació d'Entitats Sanitàries i Socials).
 15. Una persona a proposta de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut.
 16. Una persona a proposta de la Societat Catalana de Documentació Mèdica de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
 17. Una persona a proposta de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació.
 18. Una persona experta en matèria de gestió de documentació clínica, proposada pel Comitè de Bioètica de Catalunya, que pertanyi, preferentment, al col·lectiu mèdic o d'infermeria.
 19. Dues persones expertes en matèria de gestió de documentació clínica, proposades per la persona titular del departament competent en matèria de salut.
Els membres de la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica són nomenats per la persona titular del departament competent en matèria de salut per un període de quatre anys renovable, llevat dels que exerceixen la representació per raó del càrrec que ocupen.

Quan algun dels membres no exhaureixi el termini del mandat, la persona que el substitueixi ha d'ocupar el càrrec pel període restant.

Finalitzat el període per al qual els membres de la Comissió Tècnica s'hagin nomenat, han de continuar exercint les funcions que els corresponen fins al nomenament de nous membres.


data actualització (15/11/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya