Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Departamental de Coordinació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Sistema de Salut


Adreça
Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria
Població
08028  Barcelona
Telèfon
93 227 29 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

3.1 Les funcions de la Comissió Departamental de Coordinació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Sistema de Salut són les següents:

a) Coordinar la gestió de les TIC del Departament de Salut i dels ens i organismes que hi són adscrits, d'acord amb els projectes que es portin a terme.

b) Vetllar perquè les línies d'actuació referents als sistemes d'informació i TIC dels ens i organismes que hi són adscrits al Departament de Salut garanteixin l'assoliment dels projectes estratègics definits dins del Pla de salut de Catalunya.

c) Fer el seguiment dels desplegaments tecnològics al Departament de Salut i als òrgans adscrits per assolir els projectes estratègics definits dins del Pla de salut de Catalunya.

d) Presentar iniciatives i consensuar models per facilitar la comunicació entre els centres i els professionals sanitaris mitjançant models d'interoperabilitat i promoure l'increment de la incidència de les TIC en la presa de decisions i la gestió del sistema de salut.

e) Identificar i proposar models per millorar la disponibilitat de la informació del sistema sanitari de Catalunya, i fer-la accessible per a la ciutadania i interoperable al servei d'una assistència sanitària de qualitat, d'acord amb la política corporativa de la Generalitat de Catalunya en matèria de TIC.

f) Aprovar els plans de formació, educació continuada i aprenentatge col·laboratiu dels professionals en la utilització i el domini de les TIC.

g) Vetllar per tal que els programes i les aplicacions que s'hagin d'utilitzar en la tramitació dels procediments administratius s'adeqüin a la normativa aplicable i sotmetre'ls, quan escaigui, a l'aprovació de l'òrgan competent .

h) Vetllar perquè les línies d'actuació en la gestió de les TIC en el Departament de Salut i els ens i organismes que hi són adscrits garanteixin el dret de la ciutadania a la intimitat i a la protecció de les seves dades de caràcter personal d'acord amb la normativa reguladora.

i) Avaluar l'aplicabilitat de les polítiques en matèria de TIC de la Generalitat dins del context del model sanitari català i, si s'escau, adaptar-les i impulsar-les.

j) Qualsevol altra funció relacionada directament o indirectament amb les anteriors que li encomani la persona titular del Departament de Salut.

3.2 La freqüència de les reunions de la Comissió es fixa en funció de les necessitats dels diferents projectes que porti a terme, si bé s'estableix que s'ha de reunir quan el president o presidenta ho determini a instància pròpia o d'un terç dels membres de la Comissió i, com a mínim, una vegada al trimestre.

3.3 La Comissió ha de fixar les seves normes de funcionament intern que, en tot cas, s'han d'ajustar a les normes generals dels òrgans col·legiats.

Components

2.1 La Comissió Departamental de Coordinació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Sistema de Salut està integrada pels membres següents:

a) El secretari o secretària general del Departament de Salut, que la presideix.

b) El coordinador o coordinadora general de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Sistema de Salut, que n'exerceix la Vicepresidència.

c) El director o directora de Serveis del Departament de Salut.

d) Una persona representant de cada secretaria sectorial i direcció general del Departament de Salut.

e) El director o directora de l'Àrea d'Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut.

f) El gerent o la gerent de Sistemes d'Informació del Servei Català de la Salut.

g) La persona responsable de l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut.

h) El director o directora de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

i) La persona responsable del Centre de Serveis de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

j) La persona titular de l'òrgan competent en l'àmbit dels sistemes d'informació i les TIC de l'Institut Català de la Salut.

k) Una persona representant de cada línia estratègica del Pla de salut de Catalunya.

l) Una persona representant de la Fundació TICSalut.

m) El director o directora de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Departament de Salut.

El president o presidenta, a proposta de la mateixa Comissió, pot designar altres persones que, per la formació o experiència en l'àmbit dels sistemes d'informació i les TIC, es consideri convenient que s'hi integrin com a membres.

2.2 La Comissió té un secretari executiu o secretària executiva, que és la persona que ocupa el càrrec de coordinador o coordinadora general de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Sistema de Salut que regula l'article 4 d'aquesta Ordre, la qual ha de garantir l'execució dels acords de la Comissió i dur a terme les comeses que li encarregui la Presidència.

2.3 El president o presidenta de la Comissió pot convocar, a les sessions d'aquest òrgan, els responsables de les àrees d'informàtica i comunicacions i/o dels plans de sistemes del Departament de Salut i dels ens i organismes que hi són adscrits, i les altres persones que consideri convenient per raó de l'àmbit material del càrrec que ocupen.

2.4 La Secretaria de la Comissió correspon a un tècnic o tècnica del departament competent en matèria de salut, designat per la persona titular de la Secretaria General. La persona que exerceix la Secretaria assisteix a les reunions de la Comissió amb veu i sense vot.

2.5 Amb l'objectiu de promoure la presència equilibrada de dones i homes en la Comissió Departamental de Coordinació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Sistema de Salut, en la designació dels seus membres s'ha de tendir a assolir una participació del 50 per 100 d'ambdós sexes.

 

 

 


data actualització (28/04/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya