Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Taula Nacional de la Infància de Catalunya

Responsable

Sr.   Jordi Muner i Armengol

Càrrec

secretari de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya

Adreça
Avinguda del Paral·lel, 52
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 • Desplegar els objectius estratègics, les mesures i les prioritats del Pacte per a la Infància fixant, anualment, els objectius operatius necessaris i fent el seguiment en el marc del Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència.
 • Coordinar les diverses administracions i institucions en la promoció social de la infància i l'adolescència i també en la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament, especialment pel que fa als maltractaments infantils.
 • Promocionar i coordinar, en l'àmbit territorial corresponent, la planificació local o comarcal dels recursos preventius en la infància i l'adolescència en col·laboració amb els ens locals.
 • Coordinar tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa, en especial en els àmbits de l'educació, la salut, els serveis socials, la seguretat, el treball, la justícia, la joventut i les dones, quan l'exercici de les competències respectives afecti la infància i l'adolescència del territori.
 • Establir la coordinació necessària amb l'Observatori dels Drets de la Infància.
 • Establir la coordinació necessària amb l'adjunt o l'adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l'adolescència del Síndic de Greuges.
 • Constituir i liderar les taules territorials d'infància i promoure les taules locals d'infància.
 • Elevar propostes d'iniciatives o polítiques d'infància o adolescència als departaments afectats.
 • Constituir la Comissió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya.
 • Establir l'estructura de la Comissió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya en seccions i la composició, a proposta de la mateixa Comissió Tècnica.
 • Elaborar estudis, informes i recomanacions sobre els diferents programes, actuacions i normativa dels diversos departaments i ens locals en relació amb la infància i l'adolescència.
 • Emetre informes i propostes sobre el conjunt d'equips que atenen la infància i l'adolescència.
 • Elaborar instruments tècnics de col·laboració i d'informació, documents de comunicació, protocols de coordinació i d'atenció, guies, directoris de recursos o altres instruments similars.
 • Fer el seguiment de l'evolució de la despesa pública en matèria d'infància i adolescència i incorporar-hi també la perspectiva de gènere.
 • Proposar processos de participació.
 • Proposar l'organització de jornades, seminaris i conferències sobre les polítiques d'infància i adolescència.
 • Resoldre les diferències en l'aplicació de circuits, protocols i criteris tècnics que no s'han pogut solucionar en l'àmbit de les taules territorials d'infància.

Components

Estructura de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya:
 • El Ple: és l'òrgan de màxima representació de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i assumeix totes les funcions descrites amb anteriorment. L'integren: la Presidència, que l'exerceix la persona titular del departament competent en matèria d'infància i adolescència, la Vicepresidència i les vocalies.
 • La Comissió Tècnica: és l'òrgan que fa el seguiment del Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència a partir dels objectius aprovats pel Ple i de les actuacions i el pressupost necessaris per assolir-lo. També coordina els grups de treball, les taules territorials i les taules locals.
 • Els grups de treball: estudien i analitzen qüestions específiques de la seva competència o en fan el seguiment.
 • Les taules territorials d'infància: desenvolupen les directrius que estableix la Taula Nacional de la Infància de Catalunya en l'ambit territorial de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.


data actualització (03/03/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya