Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Fundació Parc Taulí, Fundació Privada

Responsable

Sr.   Joan Martí López

Càrrec

director de la Fundació Parc Taulí, Fundació Privada

Adreça
Parc del Taulí, s/n
Població
08208  Sabadell
Telèfon
93 723 10 10
Contacte

Observacions

 

NIF

G-60331238

 

Funcions

Article 5 dels estatuts

Finalitats fundacionals
La Fundació té per objecte:
Promoure, impulsar, afavorir i divulgar els treballs d'investigació, de docència, d'innovació i de formació de personal, especialment en l'àmbit dels centres, serveis i establiments del consorci públic Corporació Sanitaria Parc Tauli (en endavant, indistintament, CSPT) o en els ens en què aquesta hi participa, tant pel que fa als vessants mèdics, sanitaris, tècnics i científics, com de gestió i organització assistencial i de suport a la mateixa.
 Article 6 dels Estatuts
Activitats
6.1  Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, enumeren a continuació:
a)  Promoure, desenvolupar i subvencionar línies i projectes de recerca i/o innovació, orientats fonamentalment a la millora i racionalització en la utilització dels mitjans, tant personals com materials, que s'esmercen en les disciplines relacionades amb les ciències de la salut.
b)  Promoure, desenvolupar i subvencionar programes docents, en col·laboració o no amb altres entitats, que fomentin el progrés de les diverses especialitats i disciplines relacionades amb les ciències de la salut i els serveis d'atenció a la població.
c)  Promoure, desenvolupar i subvencionar programes de formació, especialment pel personal de la CSPT i dels ens en què aquesta hi participa, ordenats a l'actualització dels seus coneixements i aptituds.
d)  Promoure, desenvolupar i subvencionar projectes d'investigació, d'innovació o d'estudi, especialment que hagin de ser realitzats pel personal de al CSPT, o en els ens en que aquesta hi participa.
e)  Promoure, desenvolupar i subvencionar cursos, seminaris, congressos, simposis, jornades d'estudi, reunions científiques i altres activitats anàlogues, com també l'edició de publicacions per a la divulgació de treballs d'anàlisi i de recerca i innovació.
6.2  Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment el Patronat podrà acordar la realització d'altres activitats que consideri convenients als efectes d'assolir els objectius fundacionals.
6.3. De conformitat i amb els requisits establerts en els articles 333-4, 1 333-5 del Codi Civil Català, les .esmentades activitats les podrà portar a terme la Fundació de forma directa o indirecta, en especial, mitjançant la constitució o participació en entitats mercantils que limitin la responsabilitat dels socis, ja sigui com a soci únic o amb d'altres socis.
6.4. Per al desenvolupament de les seves activitats la Fundació podrà recaptar fons, fins i tot recorrent a finançament extern, i subscriure convenis de col·laboració o contractes amb persones físiques o amb altres entitats públiques o privades i dur a terme qualsevol classe d'actes o negocis jurídics admesos en Dret.
6.5.- Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Fundació. Participació de la Generalitat: Majoritària Indirecta.


data actualització (06/08/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya