Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)

Responsable

Sr.   Ángel Raya Chamorro

Càrrec

director de la Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona

Adreça
Carrer del Doctor Aiguader, 88
Població
08003  Barcelona
Adreça web

 

NIF

G-63687222

 

Funcions

Article 5 dels Estatuts

Finalitats fundacionals
La Fundació té per objecte la recerca científica i la docència superior en biomedicina i ciències de la salut i de la vida, en particular en els àmbits de la biologia del desenvolupament i de la medicina regenerativa.
 
Article 6 dels Estatuts
Activitats
6.1  Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
6.2  En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:
a)  Promoure la recerca científica, el desenvolupament i la innovació tecnològica en els àmbits que li són específics, amb especial èmfasi en la qualitat metodològica dels seus projectes i estudis, i vetllant sempre per I'acompliment dels principis biòtics i deontològics i pel foment de les bones practiques científiques.
b)  Prestar serveis de suport científic, tècnic i diagnòstic a institucions i empreses públiques o privades, així com transferir els seus coneixements en els àmbits que Ii són específics.
c)  Cooperar, a través de convenis i altres formes de concertació, amb organismes nacionals i internacionals, siguin públics o privats, dedicats a les finalitats de la Fundació.
d) Desplegar programes de formació científica i tècnica en els àmbits que li són propis, ja sigui directament o en col·laboració amb altres organismes, en particular les universitats i els organismes públics de recerca que participen en el seu Patronat.
e)  Difondre els resultats de les seves activitats científiques i implicar a la societat en relació amb els coneixements obtinguts.
f)  Propiciar una xarxa de recerca de qualitat en medicina regenerativa a Catalunya, coordinant-se amb els grups actius ja existents a les universitats, hospitals, centres de recerca i entitats que disposen de bancs de preembrions.
g)  Concedir beques, borses d'estudi i altres ajuts econòmics per a la realització de treballs de recerca i d'estades en centres i institucions nacionals i estrangers dedicats a la finalitat de la Fundació.
h)  Qualsevol altra finalitat que contribueixi a I'assoliment de les finalitats fundacionals.
6.3  En tot moment, el Patronat podrà acordar la realització d'altres activitats, que consideri convenients, als efectes d'assolir les finalitats fundacionals.
6.4  Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant I'obtenció, si escau, dels permisos o llicencies pertinents.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Fundació. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.


data actualització (01/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya