Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

Responsable

Sr.   Gabriel Maria Capellá Munar

Càrrec

director general

Adreça
Avinguda de la Granvia de l'Hospitalet, 199-203 (Hospital Duran i Reynals)
Població
08907  L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon
93 260 72 91

 

NIF

G-58863317

 

Funcions

Article 5 dels Estatuts

Finalitats fundacionals
Com a centre de recerca biomèdica situat al campus de Bellvitge, la Fundació tindrà com a finalitats generar i explotar coneixement avançat sobre problemes mèdics rellevants, i contribuir amb aquest coneixement al desenvolupament de solucions innovadores, en estreta col·laboració amb la resta d'agents del sistema d'innovació, així com contribuir a la millora i I'impuls de les capacitats formatives i assistencials dels socis del campus, posant al seu servei la capacitat investigadora de la fundació.
Com a centre d' innovació situat al Campus de Bellvitge, la Fundació tindrà com a finalitats promoure i gestionar un entorn multidisciplinari i innovador, que disposi de les infraestructures i els recursos personals i materials necessaris per tal d'afavorir, estimular i explotar les sinergies entre les entitats que hi participen i per tal de promoure la interacció amb la recerca i la docència universitària, els sectors productiu, científic i tecnològic l'activitat assistencial sanitària.
 
Article 6 dels Estatuts
Activitats
6.1  Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
6.2  En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:
a)  La recerca i innovació biomèdica, des de la més fonamental a la més aplicada, tenint present la millora assistencial, la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic del sector com a principals objectius.
L'explotació del coneixement generat, de manera que els resultats de la recerca puguin beneficiar els pacients, i, en general a societat, i els diferents sectors empresarials.
b)  Difondre a la societat els avenços científics, la cultura de la recerca i de la innovació i el paper que el coneixement té per a la nostra societat.
c)  Administrar les activitats de recerca que es portin a terme a la Fundació; mitjançant I'ordenació dels seu s recursos físics, humans i econòmics, i la col·laboració amb d'altres institucions i entitats, públiques o privades de l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut.
d)  Facilitar i coordinar les accions per a la creació de tots aquells complexos de centres i entitats amb continguts empresarials i/o tecnològics vinculats a les seves finalitats que puguin resultar d'interès, com ara parcs empresarials, centres tecnològics o incubadores d'empreses de base tecnològica, i si escau encarregar-se de la seva gestió.
e)  Concedir beques, borses d'estudi i d'altres ajuts econòmics per a la realització de treballs d'investigació i estades en laboratoris d'altres centres i institucions nacionals i estrangeres, i per a I'adquisició i manteniment d'equipaments i utillatge de recerca.
f)  Prestar serveis de suport i assessorament a d'altres centres o entitats en matèria de recerca i investigació, tecnologia i vinculació entre els sectors de l'empresa i el coneixement.
g)  Vetllar per garantir I'observança dels imperatius ètics en relació amb la recerca.
h) Gestionar espais i serveis generals i de logística dedicats a la recerca, així com aquells serveis que en depenguin i, en general, la gestió del patrimoni.
i)   Organitzar cursos, congressos, jornades, seminaris, conferencies i qualsevol altres activitats similars, així com també editar i difondre tota mena de publicacions científiques.
j)   Participar en les polítiques de coordinació de la recerca i la innovació biomèdica de Catalunya.
k)  En general, qualsevol altra relativa a la gestió o prestació de serveis i recursos humans, científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca i la innovació.
Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica I'obligació d'atendre-Ies totes, ni tampoc cap relació entre elles.
6.3  En tot moment, el Patronat pot acordar la realització d'altres activitats, que consideri convenients, als efectes d'assolir les finalitats fundacionals.
6.4  Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant I'obtenció, si escau, dels permisos o llicencies pertinents.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Fundació. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.


data actualització (01/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya