Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Responsable

Sr.   Carles Esquerré Victori

Càrrec

gerent de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carrera

Adreça
Carrer de Muntaner, 383
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 414 55 66

 

NIF

G-65454308

 

Funcions

Article 5 dels Estatuts

Finalitats fundacionals
La Fundació té per finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l'àmbit de la biomedicina hematològica d'excel·lència. Amb aquesta finalitat, haurà de promoure i estrènyer les relacions i l'intercanvi de coneixements entre els investigadors i els grups de recerca que pertanyen als diversos centres i entitats de l'àmbit biomèdic. Ha d'impulsar la col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de projectes conjunts; ha de recaptar fons per finançar activitats de recerca d'interès dels esmentats centres i entitats de l'àmbit biomèdic; i ha de gestionar els recursos ordenats a la investigació que les diverses institucions i entitats que en formin part li encomanin.
 
Article 6 dels Estatuts
Activitats
6.1  Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
6.2  En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:
a)  Identificar i promoure la recerca biomèdica en hemopaties malignes i el desenvolupament de la medicina predictiva i personalitzada d'aquestes hemopaties i, en especial, de la leucèmia.
b)  Estimular la col·laboració dels investigadors i grups de recerca de la Fundació amb els d'altres institucions i entitats, públiques o privades, configurant equips multidisciplinaris per al desenvolupament de projectes de recerca d'interès comú.
c)  Promoure la més estreta col·laboració entre la recerca clínica, translacional i bàsica, amb l'objectiu d'obtenir un impacte en la salut en el camp de les hemopaties malignes.
d)  Promoure, construir i gestionar, en terrenys propis o aliens, mitjançant qualsevol fórmula admesa en dret, centres de recerca biomèdica en hemopaties malignes i, en especial, de la leucèmia, per ella mateixa o en col·laboració amb d'altres institucions o entitats públiques o privades.
e)  La creació d'un entorn idoni per potenciar les activitats d'innovació i de transferència de coneixement i de tecnologia en l'àmbit de la biomedicina aplicada a la leucèmia i altres hemopaties malignes.
f)  La potenciació i coordinació d'un espai de recerca interdisciplinari en biomedicina hematològica, per tal d'esdevenir-ne un referent nacional i internacional.
g)  L'impuls de totes aquelles accions que permetin millorar l'eficiència de la tasca innovadora i de recerca en el camp de la biomedicina hematològica, tot potenciant la col·laboració amb altres grups de recerca, empreses i institucions.
h)  L'organització i/o participació en jornades, congressos, seminaris, cursos i mestratges i, en general, en qualsevol mena d'activitats formatives i docents, d'acord amb els requisits establerts en l'ordenament vigent, així com editar i difondre publicacions científiques en l'àrea de la biomedicina hematològica.
i)   Difondre a la societat els avenços científics en el camp de la biomedicina hematològica.
j)   Posar a l'abast de les institucions sanitàries els recursos i les capacitats tècniques, científiques i tecnològiques de la Fundació.
k)  L'impuls i la promoció de la cultura emprenedora dels investigadors en el camp de la biomedicina hematològica mitjançant la creació d'empreses de base tecnològica per a la transferència dels resultats de la recerca, especialment en col·laboració amb les universitats i d'altres entitats públiques o privades.
l)   Contribuir, mitjançant el perfeccionament tècnic i la innovació, a la millora de la competitivitat de les empreses, detectant les demandes d'innovació i de tecnologia en el camp de la biomedicina hematològica.
m) Contribuir, mitjançant la recerca, el perfeccionament tècnic i la innovació en el camp de la biomedicina hematològica, al benestar i la millora dels nivells de salut dels ciutadans i ciutadanes.
n)  Promoure les activitats d'investigació, desenvolupament i innovació en el camp de la biomedicina hematològica, mitjançant l'obtenció de fons propis o aliens, subvencions, ajuts, beques, donacions o qualsevol altra mena d'aportació, procedents de persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
o)  Concedir beques i ajuts econòmics per a la recerca i contractar personal investigador i de suport a la recerca en el camp de la biomedicina hematològica.
p)  Prestar serveis de suport a la recerca en interès dels investigadors i grups de recerca i d'empreses o altres entitats públiques o privades que puguin estar-hi interessades.
q)  Participar en estratègies de coordinació de la recerca en biomedicina i en projectes de recerca multicèntrics i xarxes d'excel·lència d'àmbit català, estatal o internacional.
r)  Impulsar i promoure la recerca i divulgació relacionades amb l'epidemiologia, el control i la prevenció de la leucèmia i altres hemopaties malignes.
s)  Participar en el disseny i la implementació de programes especials d'aplicació de noves tècniques de diagnòstic i terapèutiques per a l'abordatge de la leucèmia i altres hemopaties malignes.
t)   En general, qualsevol altra finalitat relativa a la gestió de serveis i recursos científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca, per tal de potenciar una recerca en biomedicina hematològica de qualitat.
Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica l'obligació d'atendre-les totes, ni tampoc cap relació entre elles.
6.3 En tot moment, el Patronat pot acordar la realització d'altres activitats, que consideri convenients, als efectes d'assolir les finalitats fundacionals.
6.4 Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Fundació. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.


data actualització (01/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya