Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré

Responsable

Sr.   Xavier Matías-Guiu Guia

Càrrec

director de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré

Adreça
Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 80
Població
25198  Lleida
Telèfon
973 70 22 01

 

NIF

G-25314394

 

Funcions

Article 5 dels Estatuts

Finalitats fundacionals
La Fundació té per finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca d'excel·lència, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en I'àmbit de les ciències de la vida i de la salut. Amb aquesta finalitat haurà de promoure i estrènyer les relacions i l'intercanvi de coneixements entre els investigadors i els grups de recerca que pertanyen als diversos centres i entitats de I'àmbit biomèdic, que actuen principalment en I'entorn de Lleida; ha d'impulsar la col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de projectes conjunts; ha de recaptar fons per finançar activitats de recerca d'excel·lència d'interès dels esmentats centres i dispositius; i ha de gestionar els recursos ordenats a la investigació que les diverses institucions i entitats que en formin part li encomanin.
 
Article 6 dels Estatuts
Activitats
6.1  Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
6.2  En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:
a)  Identificar i promoure les grans àrees de recerca en I'àmbit biomèdic de I'entorn geogràfic de Lleida, impulsant la més estreta interrelació entre la recerca bàsica, traslacional, clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris.
b)  Estimular la col·laboració interdisciplinària entre els diferents grups de recerca de Lleida, i amb d'altres institucions i entitats, públiques o privades de I'àmbit de les ciències de la vida i de la salut.
c)  Facilitar el finançament, I'administració i la gestió del procés de la recerca que es porti a terme a les institucions i entitats que formen part de la Fundació, mitjançant I'obtenció i aplicació dels fons que obtingui la Fundació i I'ordenació dels seus recursos físics, humans i econòmics.
d)  Produir i difondre a la societat els avenços científics, així com facilitar la innovació i transferència de tecnologia al sector productiu.
e)  Promoure la docència i la formació especialitzada d'investigadors, tècnics, personal sanitari i professors.
f)  Concedir beques, borses d'estudi i d'altres ajuts econòmics per a la realització de treballs d'investigació i estades en laboratoris d'altres centres i institucions nacionals i estrangers, i per a I'adquisició i manteniment d'equipaments i utillatge de recerca.
g)  Prestar serveis de suport a la recerca en interès dels investigadors i grups de recerca dels diferents centres i institucions membres.
h)  Vetllar per garantir l'observança dels imperatius ètics en relació amb la recerca.
i)   Participar en les polítiques de coordinació de la recerca biomèdica de Catalunya, projectes de recerca i xarxes d'excel·lència d'àmbit nacional i internacional.
j)   En general, qualsevol altra relativa a la gestió o prestació de serveis i recursos humans, científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca.
Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica I'obligació d'atendre-Ies totes, ni tampoc cap relació entre elles.
6.3  En tot moment, el Patronat pot acordar la realització d'altres activitats, que consideri convenients, als efectes d'assolir les finalitats fundacionals.
6.4  Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant I'obtenció, si escau, dels permisos o llicencies pertinents.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Fundació. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.


data actualització (01/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya