Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH IR)

Responsable

Sr.   Joan Xavier Comella Carnicé

Càrrec

director de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca

Adreça
Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 (Hospitals Vall d'Hebron)
Població
08035  Barcelona

 

NIF

G-60594009

 

Funcions

Article 5 dels Estatuts

Finalitats fundacionals
La Fundació té per finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la innovació, la docència i la formació en I'àmbit de les ciències de la vida i de la salut. Amb aquesta finalitat haurà de promoure i estrènyer les relacions i l'intercanvi de coneixements entre els investigadors i els grups de recerca que pertanyen als diversos centres i entitats de I'àmbit biomèdic, que actuen principalment en I'entorn de I'Hospital Universitari Val! d'Hebron (en endavant HUVH), i promoure la col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de projectes conjunts; ha de recaptar fons per finançar activitats de recerca i innovació d'interès dels esmentats centres i dispositius; i ha de gestionar els recursos ordenats a la investigació que les diverses institucions i entitats que en formin part Ii encomanin.
Article 6 dels Estatuts
Activitats
6.1  Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
6.2  En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:
a)  Identificar i promoure les grans àrees de recerca i innovació en I'àmbit biomèdic de I'entorn geogràfic de I'Hospital Universitari Vall d'Hebron, impulsant la més estreta interrelació entre la recerca bàsica, traslacional, clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris.
b)  Estimular i gestionar la col·laboració interdisciplinària entre els diferents grups de recerca de I'entorn de I'Hospital Universitari Vall d'Hebron, i amb d'altres institucions i entitats, públiques o privades, per al desenvolupament de projectes en I'ambit de les ciències de la vida i de la salut.
c)  Facilitar el finançament, I'administració i la gestió del procés de la recerca que es porti a terme a I'entorn de I'Hospital Universitari Vall d'Hebron, i a les institucions i entitats que formen part de la Fundació, mitjançant la promoció de programes de finançament, I'obtenció i aplicació dels fons que obtingui la Fundació i I'ordenació dels seus recursos físics, humans i econòmics.
d)  Produir i difondre a la societat els avenços científics, així com gestionar la protecció jurídica i la transferència de tecnologia i coneixements al sector productiu, i promoure, donar suport i, si escau, participar en empreses que es creïn a I'entorn de I'Hospital Universitari Vall d'Hebron amb aquest objectiu.
e)  Impulsar i gestionar iniciatives que permetin millorar la transferència i valorització dels resultats de la recerca, incloent, entre d'altres, la promoció i gestió d'infraestructures de caràcter científic i tecnològic en el camp de la recerca biomèdica, incloent pares científics i/o tecnològics, pols, o qualsevol altra modalitat representar-les davant de tercers, així com la participació en instruments específics o en altres ens amb aquests objectius. Aquestes infraestructures podran incorporar espais per al desenvolupament d'activitats per part de grups de recerca i per empreses del sector biotecnològic.
f)  Gestionar instal·lacions d'àmbit biomèdic, com ara biobancs, serveis i d'altres encàrrecs que li siguin encomanats per I'Hospital Universitari Vall d'Hebron o per I'lnstitut Català de la Salut, en el marc de les seves activitats.
g)  Promoure la docència i la formació especialitzada d'investigadors, tècnics, personal sanitari i professors.
h)  Concedir beques, borses d'estudi i d'altres ajuts econòmics per a la realització de treballs d'investigació i estades en laboratoris d'altres centres i institucions nacionals i estrangers, i per a I'adquisició i manteniment d'equipaments i utillatge de recerca.
i)   Prestar serveis de suport a la recerca en interès dels investigadors i grups de recerca dels diferents centres i institucions membres, i gestionar sistemes d'incentius a les activitats de recerca que es desenvolupin d'acord amb la normativa aplicable.
j)   Vetllar per garantir l'observança dels imperatius ètics en relació amb la recerca.
k)  Participar en les polítiques de coordinació de la recerca i la innovació biomèdica de Catalunya, projectes de recerca i xarxes d'excel·lència d'àmbit nacional i internacional.
l)   En general, qualsevol altra relativa a la gestió o prestació de serveis i recursos humans, científics, tècnics i econòmics de suport a la recerca i la innovació.
Aquesta relació d'activitats és merament enunciativa i no limitativa, i no implica I'obligació d'atendre-Ies totes, ni tampoc cap relació entre elles.
6.3  En tot moment, el Patronat pot acordar la realització d'altres activitats, que consideri convenients, als efectes d'assolir les finalitats fundacionals.
6.4  Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s'han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant I'obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.
 
Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Fundació. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.


data actualització (01/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya